Zadanie ustawowe
Jednorazowa pożyczka w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1161)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r.(Dz. U. Nr 98, poz. 990)


Opis zadania:

Jest to zadanie ustawowe Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 4 wymienionej ustawy.
Pożyczka może być przeznaczona na:
 1. Spłatę zobowiązań, w przypadku utraty płynności finansowej albo zagrożenia likwidacją lub upadłością.
 2. Zakup materiałów, surowców do produkcji lub towarów jeżeli ich zakup ze środków własnych pracodawcy zagrażałby utratą płynności finansowej.
 3. Zakup środków trwałych określonych w przyjętym przez pracodawcę planie inwestycyjnym, z wyjątkiem zakupu samochodów osobowych.
 4. Realizację działań, w tym wydatki inwestycyjne, określone w przyjętym przez pracodawcę programie restrukturyzacyjnym.
 5. Usuwanie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe, katastrofy naturalne i awarie techniczne. Maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć iloczynu liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych na koniec miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku i pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Beneficjent:

O pożyczkę może ubiegać się pracodawca, który:

 1. Posiada status zakładu pracy chronionej przez okres co najmniej 3 lat,
 2. W stosunku do którego nie ogłoszono upadłości lub nie rozpoczęto jego likwidacji,
 3. Nie zalega z wymagalnymi zobowiązaniami wobec PFRON.
Tryb składania i zasady rozpatrywania wniosków o udzielenie pożyczki:

 1. Pracodawca ubiegający się o otrzymanie pomocy finansowej ze środków PFRON składa wniosek na właściwym formularzu wraz z wymaganym kompletem załączników.

 2. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku braków formalnych, wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.

 3. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 4. W terminie 14 dni od dnia:

  • Pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy;

  • Negatywnego rozpatrzenia wniosku powiadamia się o tym pracodawcę, dołączając uzasadnienie.

 5. Podanie przez pracodawcę nieprawdziwych danych ,eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.

 6. Przy rozpatrywaniu wniosku o pożyczkę bierze się pod uwagę w szczególności:

  • Kondycję ekonomiczno – finansową pracodawcy pozwalającą na spłatę zadłużenia wobec PFRON, która jest oceniana na podstawie posiadanego majątku trwałego, możliwości produkcyjnych, możliwości zbytu, rachunku wyników i płynności finansowej;

  • Oświadczenia pracodawcy o nie zaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec PFRON;

  • Okres działania oraz doświadczenie pracodawcy w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

  • Wysokość środków PFRON określonych na ten cel w danym roku;

  • Przedstawienie i udokumentowanie przez pracodawcę zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Wymagane dokumenty:

 • Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 125, poz. 1161) oraz formularz wniosku,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r.(Dz. U. Nr 98, poz. 990).


Formularze / wnioski do pobrania:

(Plik DOC-184KB) (Plik PDF-247KB)


Opłaty:

Wniosek jest wolny od opłat.
Koszty związane z przygotowaniem wniosku ponosi wnioskodawca.


Jednostka / miejsce składania dokumentów:

Biuro Pełnomocnika Zarządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. (0-56) 6 218 463


Tryb odwoławczy:

Złożenie wniosku stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej.
W tym trybie nie jest przewidziane odwołanie.