Nagrody Zarządu Województwa
Kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd  Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Nagroda Zarządu Województwa może być przyznawana:

  1. dyrektorom i innym nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze - za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków oraz za osobisty wkład w rozwój i wysokie wyniki osiągane przez szkołę (placówkę);
  2. nauczycielom za wysokie osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczej.


Z wnioskiem o Nagrody Zarządu Województwa mogą wystąpić:

  1. Marszałek Województwa;
  2. dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego;
  3. dyrektor szkoły lub placówki oświatowej w stosunku do nauczycieli;
  4. statutowo uprawnione organizacje związków zawodowych zrzeszające nauczycieli.


Wniosek jest składany w 1 egzemplarzu do Departamentu Edukacji i Sportu do dnia 14 września każdego roku. Decydująca jest data złożenia w sekretariacie lub data stempla pocztowego."


Do pobrania: