ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Województwo Kujawsko-Pomorskie (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi transportowej przewozu uczestników projektu pn. „Odkrywamy Planety - zajęcia z kompetencji kluczowych” realizowanego przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym  dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”   Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.