Szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
 W lutym rozpoczął się kolejny cykl szkoleń dotyczących obronności i obrony cywilnej.  25 lutego miało miejsce w Urzędzie szkolenie adresowane do pracowników Punktu Kontaktowego (grupa PK) oraz pracowników kancelarii i sekretariatów (grupa KS). Szkolenia  te dotyczyły doskonalenia znajomości instrukcji, obowiązujących procedur oraz zachowania się podczas sytuacji kryzysowych. W trakcie szkoleń uczestnicy zostali zapoznani z zadaniami na rok 2015.
 
W dniu 2 marca odbyła się odprawa instruktażowo-szkoleniowa dla grupy P-2 – pracowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem województwa zajmujących się w swoich instytucjach sprawami obronnymi, obroną cywilną oraz ochroną pracowników. Podczas odprawy dokonano m. in. oceny realizacji zadań w 2014 roku, wyróżnienia najlepszych pracowników grupy P-2. Kierownik Biura Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego płk rez. dr Eugeniusz Lala za wzorowe wykonywanie obowiązków i uzyskanie najwyższych ocen z kontroli problemowych wyróżnił podziękowaniami Marszałka Województwa i upominkami następujących uczestników odprawy:
  • Andrzeja Nowak z Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy,
  • Leszka Sobierajskiego z Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
  • Andrzeja Gościniaka z Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego we Włocławku.
W drugiej części odprawy omówione zostały zagadnienia dotyczące współdziałania służb ratowniczych i Sił Zbrojnych w sytuacjach kryzysowych, planowanie operacyjne oraz postawione zadania do realizacji w 2015 roku.
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.
 
Biuro Obronności  i Bezpieczeństwa Publicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego


4 marca 2015 r.