Inauguracyjne spotkanie Zespołu Ekspertów
 W dniu 11 grudnia br. miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego pierwsze, inauguracyjne spotkanie Zespołu Ekspertów powołanego na bazie „Porozumienia  na rzecz wspólnych działań w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w regionie” zawartego przez  marszałka Piotra Całbeckiego i wojewodę Ewę Mes.
 
W skład zespołu weszli przedstawiciele  Ministerstwa Obrony Narodowej, Akademii Obrony Narodowej, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, ratownictwa medycznego, organizacji pozarządowych oraz instytucji naukowych, a jego podstawowym zadaniem jest programowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w regionie. Doraźnie w zależności od rozpatrywanych zagadnień (przygotowywanych projektów) w skład zespołu mogą być powoływane osoby z innych instytucji z województwa kujawsko-pomorskiego lub innych województw.

Wnioski z zorganizowanej we wrześniu br. dwudniowej konferencji naukowej pt. „Współdziałanie służb ratowniczych, Sił Zbrojnych i społeczeństwa podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zwalczania aktów terroryzmu” potwierdzają potrzebę zacieśniania współpracy na rzecz rozwiązywania newralgicznych problemów dotyczących bezpieczeństwa w regionie. Do obszarów szczególnie istotnych, wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa, zaliczyć należy m. in. minimalizowanie zagrożenia powodziowego   i zagrożeń komunikacyjnych, rozwój systemów monitoringu, ostrzegania i alarmowania, optymalizacja funkcjonowania służb publicznych. Najważniejsze działania na rzecz bezpieczeństwa na najbliższe lata powinny się znaleźć w planowanym opracowaniu teoretycznym „Program wzmocnienia systemu bezpieczeństwa województwa kujawsko-pomorskiego”. Program ten powinien wskazać najważniejsze, możliwe do zrealizowania projekty, które w największym stopniu będą wpływały na wzrost poziomu bezpieczeństwa    w województwie.
 
1. 2.
3. 4.
 
Eugeniusz Lala
Kierownik Biura  Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego


11 grudnia 2014 r.