Programy
 
 • Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1, węzeł Nowe Marzy (89+400km) – węzeł Czerniewice (151+900km).

 
 
 
 
 
 
 • Plan działań krótkoterminowych dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego (aglomeracja bydgoska, miasto Toruń, miasto Włocławek, strefa kujawsko-pomorska) ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu.
 
 
 • Projekt „Planu Działań Krótkoterminowych dla stref województwa kujawsko-pomorskiego (aglomeracja bydgoska, miasto Toruń, miasto Włocławek, strefa kujawsko-pomorska) ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu”.

 
 • Projekt programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów poza aglomeracjami położonymi wzdłuż dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami LDWN, LN.
 
 
 • Aktualizacja Programu Ochrony Powietrza dla:
 • strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XLII/699/13 z dnia 28 października 2013 roku – Załącznik nr 1
 • strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XLII/700/13 z dnia 28 października 2013 roku – Załącznik nr 2
 • strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XLII/701/13 z dnia 28 października 2013 roku – Załącznik nr 3
 
 

 • Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A-1 i linii kolejowych o obciążeniu ruchem większym od 30 000 przejazdów na rok na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami LDWN, LN na lata 2011-2015" uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXXIV/611/13 z dnia 20 maja 2013 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 28 maja 2013 r.
  (do pobrania)
 
 •  Program ochrony powietrza dla:
 • strefy miasto Włocławek uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXX/534/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku – Załącznik nr 1
 • strefy miasto Toruń uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXX/535/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku -  Załącznik nr 2
 • strefy aglomeracja bydgoska uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXX/536/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku – Załącznik 3
 • strefy kujawsko-pomorskiej uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXX/537/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku -  Załącznik nr 4 i 5
 
 
 • Projekt programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A-1 i linii kolejowych o obciążeniu ruchem większym od 30 000 przejazdów na rok na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami Ldwn, LN na lata 2011-2015. (do pobrania)
 
 
Konsultacje społeczne 1- 30 października 2012 roku:
1. Projekty Programów ochrony powietrza dla stref województwa kujawsko-pomorskiego, obejmujących przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: benzenu (strefa kujawsko-pomorska, miasto Włocławek), pyłu PM10 (strefa kujawsko-pomorska), ozonu (strefa kujawsko-pomorska), pyłu PM2.5 (miasto Toruń), niklu (miasto Włocławek) oraz arsenu (strefa kujawsko-pomorska, aglomeracja bydgoska).
 
2. Projekt prognozy oddziaływania na środowisko dla Programów ochrony powietrza dla stref województwa kujawsko-pomorskiego, obejmujących przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: benzenu (strefa kujawsko-pomorska, miasto Włocławek), pyłu PM10 (strefa kujawsko-pomorska), ozonu (strefa kujawsko-pomorska), pyłu PM2.5 (miasto Toruń), niklu (miasto Włocławek) oraz arsenu (strefa kujawsko-pomorska, aglomeracja bydgoska).
 
 
 
 
 • Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”, uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXVI/434/12 z dnia 24 września 2012 r.
  (do pobrania)  

 
 • „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych nr 1, 5 i 25 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XVIII/327/12 z dnia 27 lutego 2012 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 29 marca 2012 r. Poz. 720
  (Program do pobrania)
 
 • Projekt „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”.
  (do pobrania)
 
 • Program ochrony powietrza dla 15 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XVI/302/11 z dnia 19 grudnia 2011 roku.
  (do pobrania - cz.1) (do pobrania - cz.2)
 
 
 • Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018”, uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XVI/299/11 z dnia 19 grudnia 2011r.
  (do pobrania)


 • Projekt „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 1. Projekt „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018”.
 2. Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018” 
 
 
 • Rolnictwo a ochrona środowiska w kontekście pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych.
  (do pobrania)

 

"Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego 2010"
uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Uchwałą Nr XXIV/468/08 z dnia 3 lipca 2008r."Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego"
uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Uchwałą Nr XV/180/2003 z dnia 17 listopada 2003r.

 • Program ochrony środowiska województwa kujawsko – pomorskiego.
  (do pobrania)
 • Mapy:
 1. Typy mezoregionów fizycznogeograficznych
 2. Surowce naturalne
 3. Zasoby glebowe
 4. Zasoby wód podziemnych i powierzchniowych
 5. Gospodarka wodno-ściekowa
 6. Świat roślin i zwierząt
 7. Obszary prawnie chronione
 8. Lasy i gospodarka leśna
 9. Gospodarka łowiecka
 10. Ocena klimatu akustycznego
 11. Gospodarowanie odpadami komunalnymi
 12. Gospodarowanie odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi
 13. Promieniowanie elektromagnetyczne i nadzwyczajne zagrożenia środowiska
 14. Kierunki ochrony środowiska
 15. Projekt sieci natura 2000

 • Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego.
  (do pobrania)
 • Mapy:
 1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Gospodarowanie odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi
 3. Wskazania dotyczące instalacji do unieszkodliwiania odpadów
 4. Obszary niewskazane do lokalizacji składowisk odpadów
 • Tabela do monitoringu realizacji zadań wynikających z Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  (do pobrania)

 

 

 • Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych w województwie kujawsko – pomorskim (udrożnienie rzek dla ryb dwuśrodowiskowych)
  (do pobrania)

 • Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przyjęty przez radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002r.
  (do pobrania ze stron MŚ)