Szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
 Okres lutego i marca każdego roku to okres intensywnych szkoleń obronnych adresowanych do pracowników Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
 
Szkolenia zapoczątkowała grupa pracowników Urzędu Marszałkowskiego, członków  Zespołu ds. Ochrony Urzędu. Zajęcie miało miejsce w dn. 27 lutego br., a dotyczyło: omówienia zadań Zespołu ds. Ochrony Urzędu na 2014 r., doskonalenia znajomości instrukcji, w tym obsługi Punktu Alarmowania i Punktu Kontaktowego, doskonalenia obsługi systemów alarmowych. Zespół ds. Ochrony Urzędu pełni istotną rolę w procesie zapewnienia realizacji zadań obronnych w zakresie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej.

W kolejnym szkoleniu, odbytym tego samego dnia, udział wzięli pracownicy obsługujący kancelarie i sekretariaty - stanowiący grupę szkoleniową „KS”. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zadaniami na rok 2014, doskonalenie znajomości instrukcji i procedur alarmowych oraz zagadnień dotyczących ochrony informacji niejawnych. Zajęcia przeprowadził koordynator i inspektor Biura Sytuacji Kryzysowych i Bezpieczeństwa Publicznego, uczestniczyło w nich 35 pracowników.

W dniu 5. 03. 2014 r., przeprowadzona została w urzędzie, zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2014, odprawa instruktażowo – szkoleniowa dla członków grupy „P-2” - pracowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek zajmujących się w swoich instytucjach sprawami obronnymi i obrony cywilnej. Miała ona na celu ocenę realizacji zadań obronnych          w 2013 r., omówienie zasad prowadzenia szkolenia obronnego oraz postawienie zadań do realizacji na rok 2014 wynikających z wytycznych Marszałka Województwa w sprawie zasad przygotowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem województwa, do realizacji zadań związanych             z obronnością, obroną cywilną oraz ochroną pracowników w roku 2014.  W czasie odprawy Koordynator Biura Sytuacji Kryzysowych i Bezpieczeństwa Publicznego płk rez. dr Eugeniusz Lala wyróżnił przodujących pracowników  z grupy P-2 upominkami i dyplomami.

W dniu 19. 03. 2014 r. odbyło się w urzędzie  szkolenie przeznaczone dla pracowników ds. obronnych i obrony cywilnej departamentów (Grupa P-1). Celem szkolenia była ocena realizacji zadań obronnych, zapoznanie z wytycznymi Marszałka Województwa w sprawie zasad przygotowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem województwa, do zadań związanych z obronnością, obroną cywilną oraz ochroną pracowników w roku 2014. Przodujący pracownicy grupy P-1 zostali wyróżnieni upominkami i dyplomami. Podczas szkolenia jego uczestników zapoznano także z wymaganiami i zadaniami dotyczącymi szkoleń obronnych.              W szkoleniu wzięło udział 22 pracowników urzędu, a przeprowadził je Koordynator Biura Sytuacji Kryzysowych i Bezpieczeństwa Publicznego płk rez. dr Eugeniusz Lala.

Kadra kierownicza jednostek organizacyjnych, które w 2013 r. uzyskały najwyższe oceny  z realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej została w dniu 1 marca 2014 r. z okazji Święta Obrony Cywilnej wyróżniona odznaczeniami państwowymi. Byli to: dyr. Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Piotr Kryn, dyr. Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Teresa E. Szymorowska oraz dyr. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmunologii M. Brodowska. Wyróżnionym dyrektorom serdecznie gratulujemy.
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.
 
Biuro Sytuacji Kryzysowych  i Bezpieczeństwa Publicznego
Departament Organizacyjny
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

19 marca 2014 r.