Wyniki konkursu ofert nr 10/2014
Wyniki konkursu ofert nr 10/2014 pn. "Ochrona i promocja zdrowia" na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia w latach 2014-2015
 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 7/231/14 z dnia 26 lutego 2014 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 10/2014 pn. „Ochrona i promocja zdrowia” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa   w latach 2014-2015 w zakresie promocji i ochrony zdrowia


Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, w przypadku przyznania dotacji niższej od kwoty wnioskowanej, Oferent:
  • może odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Departament Zdrowia. Oświadczenie o rezygnacji z dotacji ze środków Województwa należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenie to można złożyć po terminie wymienionym powyżej. Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
  • może zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania (na odpowiednim druku). Korekta powinna uwzględniać wkład własny, którego minimalny udział procentowy został określony w Regulaminie konkursu. Korekta powinna być złożona w czasie umożliwiającym terminowe sporządzenie i podpisanie umowy.
Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Departamentu Zdrowia (pokój nr 416)  lub przesłać na adres:


Departament Zdrowia
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Do pobrania: