„Student z dysfunkcją wzroku”
 Konferencja „Student z dysfunkcją wzroku”, która odbyła się w dniu 5 grudnia 2012 r. została zorganizowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez Stowarzyszenie „Visus Supremus” przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy.
 
Projekt „Student z dysfunkcją wzroku” obejmował cykl działań podnoszących kompetencje pracowników uczelni wyższych z zakresie edukacji osób niewidomych i słabowidzących. Został on podzielony na dwie części: warsztaty oraz podsumowującą konferencję. W czasie warsztatów prowadzonych przez tyflopedagogów – rewalidantów pracujących systematycznie z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą, pracowników uczelni w 10 osobowych grupach poznają sposób funkcjonowania inwalidów wzroku i środki dydaktyczne ułatwiające proces edukacyjny.

Znaczenie konferencji podkreślił Minister Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda w piśmie skierowanym do Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Michała Korolko, w którym pisze: „Cieszy mnie niezmiernie fakt, że przedmiotem konferencji jest problematyka pracy nauczycieli akademickich z niepełnosprawnymi studentami. Likwidacja barier w dostępie do nauki jest jednym z najistotniejszych czynników umożliwiających pełną rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych.”

Konferencja, która odbyła się w Sali Patio w budynku Urzędu Marszałkowskiego  na Placu Teatralnym w Toruniu, stanowiła podsumowanie wcześniejszych działań oraz promowanie nowych rozwiązań. Szczególnym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyły się prelekcje Pawła Wdówika o sposobach udostępniania materiałów dydaktycznych dla studentów z dysfunkcją wzroku oraz Marka Jakubowskiego o pomocach tyflologicznych w ujęciu historycznym.

W organizacji konferencji pomagał także powołany przy Zarządzie Województwa Międzyuczelniany Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych, którego głównym zadaniem jest niwelowanie barier architektonicznych oraz mentalnych na uczelniach wyższych regionu kujawsko-pomorskiego.

Efektem nie tylko konferencji, ale i całego realizowanego zadania jest przede wszystkim zapoznanie środowiska akademickiego ze szczególnymi potrzebami studentów niewidomych i słabo widzących. Pracownicy uczelni nabyli podstawowe umiejętności tyflopedagogiczne umożliwiające edukację osób z dysfunkcją wzroku, znają także możliwości i ograniczenia osób niepełnosprawnych wzrokowo. Środowisko akademickie na uczelniach województwa kujawsko-pomorskiego potrafi zatem prawidłowo ocenić możliwości i osiągnięcia edukacyjne osób niewidomych i słabo widzących pokonując utarte stereotypy, bariery mentalne. W trakcie dyskusji uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na potrzebę kontynuacji takich działań, uwzględniając w nich także szkolnictwo na poziomie ponadgimnazjalnym.
 
Toruń, 7 grudnia 2012 r.
 
Pełnomocnik Zarządu Województwa
ds. Osób Niepełnosprawnych/
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
 
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15.
16.