O G Ł O S Z E N I E
Zlecanie zadań – tryb uproszczony

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dofinansowanie ze  środków finansowych PFRON będących w dyspozycji województwa kujawsko-pomorskiego na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Rodzaje zadań, na które można składać oferty zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. Nr 29, poz. 172). Ponadto muszą być one zgodne z Priorytetowymi obszarami zadań publicznych, dotyczącymi osób niepełnosprawnych, ujętymi w Programie współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 (treść programu dostępna tutaj).

Szczegółowe informacje dotyczące zlecania zadań w trybie uproszczonym można znaleźć tutaj.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w trybie pozakonkursowym co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Pani Agata Słoma – tel. 056 62 18 417    Pełnomocnik Zarządu
ds. Osób Niepełnosprawnych

Toruń, 23.04.2012 r.