Urząd Marszałkowski kolejny rok podnosi kwalifikacje swoich pracowników
 Już drugi rok Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego wdraża projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe”. Głównym jego celem jest podniesienie kompetencji osób zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim.

Zbliża się ostatni etap realizacji projektu ukierunkowanego na podniesienie  jakości świadczonych w instytucji usług. W ramach realizacji przedsięwzięcia wdrożono już system mapowania luk kompetencyjnych, który pozwala na sprawne zarządzanie kwalifikacjami, kompetencjami i szkoleniami pracowników. Poprzez badanie potrzeb kwalifikacyjnych, kompetencyjnych i szkoleniowych, kadra kierownicza uzyskuje możliwość trafnego podejmowanie decyzji w zakresie dokształcania i uzupełniania wiedzy podległych pracowników. System umożliwia także kompleksową ocenę pracowników  w zakresie ich kompetencji i efektywności pracy. To niezbędne narzędzia służące do sprawnego i efektywnego zarządzania kadrami urzędu.

Dzięki realizacji projektu urzędnicy przez kilka miesięcy uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych metodą blended learning. Obejmowały one 12 różnych tematów m. in. z zakresu prawa cywilnego, KPA, prawa pracy, obsługi klienta, rachunkowości i finansów, e-usług i BiP, i były prowadzone zarówno metodami warsztatowymi,   jak i e-learning (tzw. szkolenia mieszane). W ramach projektu uruchomiono platformę internetową LMS, na której udostępniono materiały szkoleniowe. Będą one dostępne  także po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Poza udziałem w szkoleniach z 12 wcześniej zaplanowanych tematów, pracownicy podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w zewnętrznych kursach specjalistycznych oraz studiach podyplomowych o kierunkach zgodnych z zakresem wykonywanych obowiązków.

W ramach realizacji projektu w urzędzie powołany został zespół redaktorów BIP złożony z przedstawicieli poszczególnych departamentów. Jego zadaniem jest aktualizowanie i doskonalenie procedury aktualizowania opisu usług świadczonych  w urzędzie.
Dla podniesienia poziomu świadczonych usług wprowadzono też w Urzędzie Marszałkowskim Kodeks Etyki, który zawiera m.in. zasady etycznego zachowania się nie tylko w pracy, ale także i po godzinach urzędowania oraz zasady i reguły postępowania w kontaktach z klientami. Powołano Zespół ds. Kodeksu Etyki, który wdraża wprowadzony kodeks oraz monitoruje proces przestrzegania jego zasad.
Pierwszy kwartał 2012 będzie okresem podsumowania realizacji projektu, którego cele powinny zostać w pełni osiągnięte w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia jakości funkcjonowania urzędu poprzez wzrost kompetencji zatrudnionej kadry, sprawniejsze załatwianie spraw i lepszą komunikację z klientem. Najlepszym sprawdzianem wszystkich tych przedsięwzięć będzie  wzrost  zadowolenia i poziomu satysfakcji zarówno klientów urzędu, jak i samych pracowników.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.  2.