Szkolenia i działania w ramach projektu
W ramach dotychczasowej realizacji projektu zakończona została realizacja części warsztatowej z następujących szkoleń: „Kadry i płace” - 5 grup szkoleniowych, „Ordynacja podatkowa” - 7 grup szkoleniowych, „Obsługa klienta”- 10 grup szkoleniowych, „System obiegu spraw i dokumentów Mdok” - 14 grup szkoleniowych, „Umiejętności negocjacji” - 29 grup szkoleniowych, „Kodeks postępowania administracyjnego” - 13 grup szkoleniowych, „Prawo zamówień publicznych” - 13 grup szkoleniowych, „Funduszy celowych” - 8 grup szkoleniowych. Realizowane jest obecnie szkolenie z „Obsługi inwestora” - dotychczas przeszkolono uczestników 4 grup szkoleniowych. W najbliższym czasie rozpoczną się kolejne szkolenia blended learning: w pierwszej kolejności z „Rachunkowości i finansów”,    a następnie z „E-usług i Biuletynu Informacji Publicznej”. Na bieżąco  dostarczane są uczestnikom szkoleń materiały dydaktyczne oraz wsparcie merytoryczne trenerów. Kontynuowane jest szkolenie z „Kodeksu etycznego” dla pracowników UM WK-P  realizowane tylko w formie szkolenia e-learningowego.
 
Kolejni pracownicy UM WK-P podnoszą swoje kwalifikacje w ramach kursów specjalistycznych. Dotychczas w tej formie doskonalenia wiedzy wzięło udział 67 pracowników. Rozpatrywane są kolejne wnioski dotyczące  zarówno kursów wyjazdowych jak i możliwych do zorganizowania w Urzędzie. W ramach dodatkowych szkoleń przygotowywane są szkolenia wyjazdowe dla kadry kierowniczej UM WK-P (dyrektorów departamentów, zastępców, naczelników wydziałów, kierowników biur) oraz szkolenia miejscowe (w UM WK-P) dla wybranych pracowników z departamentów dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z gospodarki mieniem.
 
Uaktualniony został skład redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej. Zmiany w składzie redakcji BIP wymuszone zostały wdrożeniem nowego Regulaminu Organizacyjnego UM WK-P (wprowadzeniem nowych departamentów). Pracownicy wchodzący w skład redakcji (aktualny skład redakcji na stronie BIP)  umieszczają na bieżąco informacje o funkcjonowaniu urzędu i usługach realizowanych dla klientów zewnętrznych, dokonują aktualizacji informacji uprzednio zamieszczonych w opisach usług.
 
W Urzędzie powołano Grupę ds. konsultacji – 11-osobowy zespół pracowników, który współpracował będzie z Grupą ds. kodeksu etyki i BZP w realizacji zadań zmierzających do upowszechniania zachowań etycznych pracowników, wprowadzania  zmian we wdrożonym kodeksie etyki. Poszerzony zespół zakończy przygotowanie standardów zachowań etycznych pracowników UM WK-P, realizował będzie badania (w tym ankietowe) dotyczące zachowań etycznych.

Eugeniusz Lala
Biuro Zarządzania Projektem „Mocne Kadry”