Procedura DIS
Procedura DIS ustala zasady i tryb postępowania w toku procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach wykonywania zadań z zakresu infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich. Stronami uczestniczącymi w DIS są Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz lokalne jednostki samorządu terytorialnego zwane dalej „Inicjatorem.” W imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
 
Wnioski o umieszczenie w planach finansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizacji zadania w trybie DIS, składa się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy według wzoru, stanowiącego załącznik Nr 1 do DIS na adres jn.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
Wniosek o przyjęcie zadania do realizacji w trybie DIS przez ZDW w danym roku budżetowym, należy złożyć w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy ( Wyjątek stanowią lata 2009/2010, gdzie wnioski przyjmowane będą do dnia 31 maja 2010 roku).
 
  1. Załącznik do Uchwały Nr 26/375/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2010 roku ( Opis procedury DIS);
  2. Załącznik Nr 1 do DIS (Wniosek o przyjęcie do realizacji inwestycji w trybie Drogowa Inicjatywa Samorządowa (DIS);
  3. Załącznik Nr 2 do DIS (Harmonogram realizacji zadania DIS (załącznik do porozumienia);
  4. Załącznik Nr 3 do DIS (Kryteria oceny zadań realizowanych w trybie DIS).