Informacja
 Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. przeprowadziła  certyfikację systemu zarządzania jakością w jednostkach samorządu terytorialnego województwa kujawsko – pomorskiego
W dniach 2, 4-5 marca odbyły się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz u dwudziestu Partnerów uczestniczących w projekcie audity certyfikujące.
 
Przeprowadziła je Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o., firma wybrana w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego do przeprowadzenia certyfikacji systemu zarządzania jakością w celu wykazania zgodności z normą PN ISO 9001 w 18 JST oraz przeprowadzenia certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania w celu wykazania zgodności z normami PN ISO 9001 i PN ISO 14001 w 3 JST.  Audity certyfikujące zostały przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszy etap dotyczył przeglądu dokumentacji, a drugi prowadzony bezpośrednio w urzędach jednostek samorządu terytorialnego  miał na celu potwierdzenia wdrożenia rozwiązań wymaganych przez wyżej wymienione normy. W działaniach sprawdzających zaangażowanych było 53 auditorów zewnętrznych. W przeprowadzonej na zakończenie certyfikacji odprawie z kadrą kierowniczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Prezes Polskiej  Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja, Wojciech Szwoch  stwierdził, że urzędy dobrze wykorzystały proces wdrożenia ISO (realizowany przy udziale firmy Quality Progress z Poznania), wprowadzone rozwiązania są zgodne z zapisami norm.  Urzędy tym samym otrzymały rekomendację do uzyskania certyfikatów SZJ. Certyfikacja była jednym z końcowych działań zaplanowanych w ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w   jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa  kujawsko - pomorskiego”.

Małgorzata Kasprzak, Eugeniusz Lala
Biuro Zarządzania Projektem – Systemu Zarządzania Jakością
 
1.