Informacja
Informacja nt.
naboru wniosków do udzielenia dotacji celowych dla gmin w ramach realizacji zadania
„Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich”

W dniu 23 lutego 2010 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą
Nr 15/187/10 ogłosił nabór wniosków do udzielenia dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) w ramach realizacji zadania „Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich”.
 
Konkurs ma na celu wsparcie projektów wpływających na rozwój lokalny, charakteryzujących się wysokim zaangażowaniem społecznym, stwarzających właściwe warunki do wypoczynku i rekreacji dzieciom oraz dorosłym mieszkańcom gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 5 tysięcy mieszkańców z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mieszkańcy tych obszarów często nie mają tak wielu możliwości oraz warunków spędzania wolnego czasu i wypoczynku, jak ich mieszkańcy miast.
 
Rozpoczęte w 2006 roku działania, mające na celu budowę nowych lub modernizację już istniejących placów zabaw na obszarach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego nieustannie spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem organów jst. Udzielone do tej pory dotacje celowe pozwoliły na utworzenie na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego 155 placów zabaw oraz11 miejsc rekreacji. Obiekty te przyczyniły się do wzrostu poziomu aktywności ruchowej oraz poprawy warunków bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
 
Na realizację zadania Województwo przeznaczyło w 2010 roku kwotę 500.000,- zł w tym na place zabaw dla dzieci 300.000,- zł, a na miejsca rekreacji i wypoczynku 200.000,- zł.
 
Każda jst może uzyskać dotację na realizację maksymalnie jednego przedsięwzięcia i na maksymalną kwotę do 12.000,00 zł na utworzenie lub modernizacji placu zabaw dla dzieci, i do 13.333,33 zł na utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku. Poziom dofinansowania projektu realizowanego przez jst nie może być większy niż 75% jego wartości ogółem, a wkład własny jst powinien wynosić minimum 25% wartości ogółem projektu.
 
O udzielenie dotacji celowej nie mogą ubiegać się jst, które w ciągu ostatnich trzech lat nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dofinansowanie przyznane ze środków Województwa.

Zakres finansowania obejmuje:
  • - koszty przygotowania terenu,
  • - zakup niezbędnych urządzeń wraz z ich montażem oraz
  • - wymianę urządzeń ściśle związanych z placem zabaw lub miejscem rekreacji i wypoczynku.

Szczegółowe zasady Konkursu znajdują się w regulaminie stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 15/187/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2010 r.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 22 marca 2010 r.
Tryb przyjmowania wniosków:
  • - osobiście,
  • - listownie – w przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
Kancelaria Ogólna - pokój nr 112a,
ul. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń


Załączniki: