Informacja
Postępowanie mające na celu wyłonienie firmy, która przeprowadzi certyfikację  Systemu Zarządzania Jakością  w UM WK-P  i  u partnerów w projekcie

W  dniu 22.12.2009 r. uruchomiono działania zmierzające do wyłonienia firmy certyfikującej, która przeprowadzi audit certyfikujący  Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN ISO 9001 w 18 jednostkach samorządu terytorialnego oraz  Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami PN ISO 9001 i PN ISO 14001 w 3 jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Z uwagi na fakt, że w złożonych ofertach  cena najkorzystniejszej z nich przewyższała kwotę, jaką  Zamawiający przeznaczył na ten cel  ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego unieważnione.
 
W dniu 21.01.2010 r. ogłoszone zostało kolejne postępowanie. Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w dziale Zamówienia Publiczne.

Małgorzata Kasprzak,  Eugeniusz Lala
Biuro Zarządzania Projektem – Systemu Zarządzania Jakością