TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie Archiwum
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
(Nie)pełnosprawni - archiwum
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne - archiwum
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia 
Egzaminatorzy Drukuj
Rodzaj sprawy:
Wpis do ewidencji egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
 
Załatwiający sprawę:

Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
Plac Teatralny 2
nr pokoju: 158
nr telefonu: 56 62 18 573; …..582
Osoba prowadząca sprawy: Krzysztof Gąsior
                                                Aleksandra Foks
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
           Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami Tekst jednolity ustawy z dnia 16 stycznia 2015 roku (Dz. U. poz. 155).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2012 r. poz. 995 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. 2013 r. poz. 78 z późn. zm.)

Egzaminatorem może być osoba, która spełnia następujące warunki.

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie
2) posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu:
a) prawo jazdy właściwej kategorii lub
b) pozwolenie na kierowanie tramwajem;
2a) ukończyła 23 lata
3) posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B, od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;
4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem
 o jego ukończeniu;
7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
8) daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;
9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
10) jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.

Wymagane dokumenty:
Przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa do organu ewidencyjnego właściwego ze względu na stałe miejsce zamieszkania następujące dokumenty:
1) wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;
2) dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia;
3) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego - na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 9 ustawy o kierujących pojazdami (przedstawioną informację uznaje się za ważną jeśli jest nie starsza niż 6 m-cy od daty wystawienia);
4) zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;
5) orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
6) kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 6 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy;
7) zaświadczenie o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B, od co najmniej 3 lat w przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy;
8) dowód uiszczenia opłaty za egzamin.
2. Wymagania, o których mowa w ust. 1:
1) pkt 2 - nie dotyczą osób ubiegających się o uprawnienia do egzaminowania w zakresie pozwolenia;
2)pkt 2 - nie dotyczą osób ubiegających się o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień egzaminatora.
3. Osoba ubiegająca się o ponowny wpis do ewidencji egzaminatorów, w trybie art. 71 ust. 5 ustawy, przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego składa do właściwego organu ewidencyjnego:
1) skierowanie wydane przez właściwego Marszałka województwa;
2) dokumenty, o których mowa w ust. 1;
3) kopię decyzji o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów;
4) dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

Opłaty:

za wpis do ewidencji egzaminatorów – 50 zł

dokonuje się na konto Urzędu Marszałkowskiego
nr rachunku: 12 1020 5011 0000 9702 0201 8794
bank PKO BP SA II/O Toruń
tytułem: opłata za wpis do ewidencji egzaminatorów …


Opłaty skarbowe:

za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji egzaminatorów – 17 zł
za poświadczenie zgodności kopii z oryginałem dokonanej przez organ administracji samorządowej od każdej pełnej lub rozpoczętej strony – 5 zł
       
Urząd Miasta Torunia
        Nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
        Tytułem: opłata skarbowa za …….

Opłaty za egzamin:


Zakres egzaminu

Opłata egzaminacyjna (w zł)

za część teoretyczną

za część praktyczną

1

Prawo jazdy kategorii A

100

200

2

Prawo jazdy kategorii B lub T

100

250

3

Prawo jazdy kategorii C lub D

100

300

4

Pozwolenie

100

150

 


Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
nr rachunku bankowego: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000
tytułem: Wpłata WORD - Komisja Weryfikacyjna egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów; egz. teoretyczny kat. ........., egz. praktyczny kat. ........ prawa jazdy.
 
W przypadku nieprawidłowego zakwalifikowania na egzamin lub:
•    dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami,
•    dokonania opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”,
•    załączenia do „Wniosku …” nieczytelnej kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej,
•    dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”,
•    dokonania opłaty egzaminacyjnej w latach poprzednich

kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjęty na egzamin.

Marszałek województwa skreśla egzaminatora z ewidencji w przypadku:
1) śmierci egzaminatora;
2) niespełniania przez niego co najmniej jednego z wymagań, o których mowa w art. 58
ust. 1 pkt 1–9;
3) nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo, w roku ubiegłym, w warsztatach, o których mowa w art. 62 ust. 3;
4) dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów poprzez:
a) wielokrotne przeprowadzenie egzaminu państwowego w sposób niezgodny z przepisami ustawy,
b) przeprowadzenie egzaminu na prawo jazdy w przypadkach określonych w art. 57,
c) potwierdzenie nieprawdy w dokumentach dotyczących egzaminu.
2. Marszałek województwa skreśla egzaminatora z ewidencji:
1) z urzędu;
2) na wniosek dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4 marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną.
4. W przypadku skreślenia z ewidencji egzaminatora, który dopuścił się rażącego naruszenia przepisów z zakresu egzaminowania, ponowny wpis do ewidencji nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja administracyjna o skreśleniu stała się ostateczna.
5. Marszałek województwa kieruje egzaminatora, o którym mowa w ust. 4, na egzamin, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7, w przypadku, jeżeli osoba ta wystąpiła o ponowny wpis do ewidencji egzaminatorów. Skierowanie można wydać po upływie co najmniej 2 lat od dnia, w którym decyzja administracyjna o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów stała się ostateczna
 

Załączniki:

 
 
 
 
 


Dzisiaj jest: piątek, 03-12-2021
Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

Baner - Portal video

ZIT


Rok Jana Pawa II

Nagrody i Medale

Loty Bydgoszcz - Frankfurt

Razem dla Regionu

Katalog konkursowy

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Internetowy atlas wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

Nasza Energia

Konkurs Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe

Inne ważne linki

Statystyki strony
odwiedzających: 134835302
Aktualnie jest 1 gość online
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007