TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie Archiwum
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
(Nie)pełnosprawni - archiwum
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne - archiwum
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia



 
2015 Drukuj
 
Wzór wykazu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. z 2010r. Nr 186 poz. 1249) – do pobrania .

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
 
2015 rok
 
 
 • Decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Świeciu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Spacerowej w Świeciu-Przechowie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. ( - plik pdf)
 
 
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji i obróbki metali dla TELE – FONIKA Kable S.A. Zakład Bydgoszcz, ul. Fordońska 152, 85-957 Bydgoszcz.  ( - plik pdf)
 • Wniosek w sprawie udzielenia ENERGA-Operator S.A. z/s w Gdańsku Oddział w Toruniu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisły polegających na remoncie linii napowietrznej WN 110 kV GPZ Toruń Zachód – GPZ Przysiek, na działkach o numerach: 37/1, 38, 36/3 obręb 12 oraz 98/2, 97, 99 obręb 23 Toruń.  ( - plik pdf)    
 
 
 • Wniosek CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.05.2013 r., znak: ŚG.IV.7322.27.2013, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące: pobór wód podziemnych ze studni nr 2 i z ujęć barierowych, pobór wód powierzchniowych z zasobów Noteci oraz wprowadzanie ścieków: do rzeki Wisły, do rzeki Noteci, do jeziora Ludzisko.  ( - plik pdf
 • Wniosek CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.05.2013 r., znak: ŚG.IV.7322.26.2013, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące: pobór wód podziemnych ze studni nr 1 i z ujęć barierowych, pobór wód powierzchniowych z zasobów Noteci Zachodniej oraz wprowadzanie ścieków: do rzeki Wisły, do zbiornika Pakoskiego. ( - plik pdf
 • Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla „CERPLON” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Sp. z o.o. w Cerekwicy na pobór wód podziemnych na cele zakładu rolnego „CERPLON” P.P.H.U. Sp. z o.o. w Cerekwicy oraz zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości: Cerekwica, Słębowo, Ustaszewo, Podobowice, Sielec, Paryż, Kaczkowo i Kaczkówko oraz wprowadzanie podczyszczonych wód popłucznych z płukania odżelaziaczy do rowu melioracyjnego R-K w Cerekwicy. ( - plik pdf)  
 
 
 • Zmiana decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy Bobrowniki.  ( - plik pdf)
 • Decyzja – zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska odpadów dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. ( - plik pdf)   
 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. ( - plik pdf)   
 • Wniosek Gminy Nowy Duninów i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Gostynin-Płock, na wspólne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do Zbiornika Włocławskiego ścieków pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Duninowie oraz wód opadowych lub roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 573 (km 0+000÷0+270), wylotem zlokalizowanym na działce nr ewid. 1, obręb Nowy Duninów, pow. płocki. ( - plik pdf)   
 • Wniosek o wydanie decyzji – zmiany pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2005 r., znak: WSiR-III-JK/6618/02/05, zmienionego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2012 r., znak: ŚG-IV.7222.14.2012.KR, udzielonego Fermie Drobiu Lucyna Błahyj, Dobrzejewice 1, 87-123 Dobrzejewice, na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu w miejscowości Dzikowo, gmina Obrowo, powiat toruński.  ( - plik pdf)   
 • Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. ( - plik pdf)      
 
 
 • „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1, węzeł Nowe Marzy (89+400km) – węzeł Czerniewice (151+900km)” ( - plik pdf)  
 
 
 • Decyzja – pozwolenie wodnoprawne dla SOLIDUS Molewski i Wspólnicy Spółka Jawna, 87-860 Chodecz, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących ze Stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej w Chodczu. ( - plik pdf)  
 • Projekt „Zmiany Programu ochrony powietrza dla 15 stref województwa kujawsko-pomorskiego pod względem przekroczeń poziomów docelowych benzo(a)pirenu” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. ( - plik pdf)  
 • Informacja o opiniach: Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie „Zmiany Programu Ochrony Powietrza dla 15 stref województwa kujawsko-pomorskiego pod względem przekroczeń docelowych benzo(a)pirenu” oraz  Prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu dokumentu. ( - plik pdf)  
 • Informacja o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Zmiany Programu Ochrony Powietrza dla 15 stref województwa kujawsko-pomorskiego pod względem przekroczeń docelowych benzo(a)pirenu”. ( - plik pdf)  
 • Wniosek w sprawie udzielenia HYDRO-VACUUM S.A. w Grudziądzu, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu. ( - plik pdf)  
 
 
 • Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.7.2014.AK – pozwoleniu zintegrowanym udzielonym dla Fermy Kur Niosek ZIELONA PUSZCZA Radosław Wiśniewski, ul. Rzemieślnicza 6, 87-162 Lubicz, na prowadzenie instalacji służącej do hodowli drobiu – kur niosek - zlokalizowanej w miejscowości Lubicz, gmina Lubicz, powiat toruński. ( - plik pdf
 
 
 • Wniosek o wydanie decyzji – zmiany pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/06/07, zmienionego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.54.2014.AK, udzielonego Gospodarstwu Rolnemu Krzysztof Nowiński, Młyny 53, 88-320 Strzelno, na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlerów kurzych – Fermy Drobiu w Młynach 53, gmina Strzelno, powiat mogileński. ( - plik pdf)
 • Wydanie decyzji – zmiany zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, w zakresie planu monitorowania dla instalacji: produkcji amoniaku, wytwórni chlorku winylu, produkcji sody kaustycznej zlokalizowanych przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku. ( - plik pdf)
 • Wydanie decyzji – zmiany zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, w zakresie planu monitorowania dla instalacji Elektrociepłowni zlokalizowanej przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku ( - plik pdf)
 • Wydanie decyzji – zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla ”Kemira Świecie” Sp. z o.o., ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie – instalacji do produkcji odpieniaczy wodnych oraz instalacji do produkcji odpieniaczy silikonowych. ( - plik pdf)
 • Wydanie decyzji – pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji  chowu indyków zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 135/3, obręb ewidencyjny nr 0011 Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyń. ( - plik pdf)
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.7.2014.AK – pozwolenie zintegrowane udzielone dla instalacji – Fermy Kur Niosek zlokalizowanej w miejscowości Lubicz, gmina Lubicz, powiat toruński na prowadzenie instalacji służącej do hodowli drobiu – kur niosek.  ( - plik pdf)
 • Decyzja – pozwolenie wodnoprawne dla EDF Toruń S.A., ul. Ceramiczna 6, na pobór wód podziemnych z ujęcia odwodnieniowego EDF Toruń S.A. oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31.12.2010 r., znak: ŚG.I.ab.6213-73/10 ze zmianami. ( - plik pdf)
 • Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwienia Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z instalacji zlokalizowanej na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego w Bydgoszczy do urządzeń kanalizacyjnych Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Bydgoszczy. ( - plik pdf)

 

 
 • Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miasta Toruń na prowadzenie robót w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z realizacją przedsięwzięcia: urządzenie „Miejsca postojowego dla kajaków wraz z infrastrukturą turystyczną na terenie części działki nr 47, obręb 62 Toruń” ( - plik pdf)
 • Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miasta Toruń na prowadzenie robót w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z realizacją przedsięwzięcia: urządzenie „Miejsca postojowego dla kajaków wraz z infrastrukturą turystyczną na terenie części działki nr 527, obręb 61 Toruń” ( - plik pdf)   
 
 
 • Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne dla GDDKiA, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i ziemi dla budowanej Obwodnicy Inowrocławia w ciągu DK-15 i DK-25. ( - plik pdf
 • Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne dla GDDKiA, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na przeprowadzenie robót oraz wykonanie urządzeń i obiektów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Noteci dla budowanej Obwodnicy Inowrocławia w ciągu DK-15 i DK-25. ( - plik pdf
 
 
 • Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o. ( - plik pdf)
 • Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla USKOM ŻNIN Sp. z o.o., Wawrzynki 35, 88-400 Żnin. ( - plik pdf)      
 
 
 • Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla GAMET S. A., ul. Kociewska 22, 87-100 Toruń, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Elana – Energetyka Sp. z o.o. w Toruniu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z zakładu GAMET S.A. zlokalizowanego w Toruniu. ( - plik pdf)  
 
 
 • Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do produkcji polwinitów oraz instalacji pomocniczych-ogólnozakładowych: do magazynowania i dystrybucji i Centralnego Laboratorium Badawczego udzielonego, Zakładom   Chemicznym ZACHEM S.A., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz. ( - plik pdf
 
 
 • Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, w zakresie planu monitorowania dla instalacji: produkcji amoniaku, wytwórni chlorku winylu, produkcji sody kaustycznej zlokalizowanych przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku. ( - plik pdf)
 • Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, w zakresie planu monitorowania dla instalacji Elektrociepłowni zlokalizowanej przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku ( - plik pdf)
 • Wydanie decyzji – zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji bloku parowo-gazowego  o mocy 238 MWe planowanego w Bydgoszczy przy ul. Energetycznej 1. ( - plik pdf)
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji  chowu indyków zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 135/3, obręb ewidencyjny nr 0011 Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyń.( - plik pdf)
 • Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla ”Kemira Świecie” Sp. z o.o., ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie – instalacji do produkcji odpieniaczy wodnych oraz instalacji do produkcji odpieniaczy silikonowych ( - plik pdf)
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do produkcji grysów i mieszanek wapiennych oraz mączek i piasków wapiennych należących do Lafarge Cement S.A., Oddział Bielawy. ( - plik pdf)
 
 
 
 • Decyzja dla FIL-POL Lasecki Marcin, Świerkówiec 2B, 88-300 Mogilno na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych poprzez drenaż rozsączający do ziemi oraz odprowadzanie podczyszczonych w separatorze substancji ropopochodnych wód opadowych do rowu melioracyjnego. ( - plik pdf)
 • Decyzja dla Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim na:
  1. Wykonanie urządzenia wodnego, polegającego na odbudowie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Prosny w km 0+000 ÷ 7+200;
  2. Rozbiórkę i wykonanie urządzenia wodnego, polegającego na odbudowie przyczółka wlotowego przepustu wałowego rzeki Prosny w km 1+818. ( - plik pdf)
 
 
 • Wniosek w sprawie zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. ( - plik pdf)
 
 
 • Wniosek w sprawie udzielenia AUTO-SERWIS Wiśniewski Kazimierz w Rudzie  pozwolenia wodnoprawnego na prowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących ze stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej w m. Ruda do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu. ( - plik pdf)
 • Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „EKO-WISŁA” Sp. z o.o. w Sulnówku, do urządzeń kanalizacyjnych należących do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu. ( - plik pdf
 • Zmiana decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy Bobrowniki ( - plik pdf)   
 
 
 
 • Decyzja – pozwolenie wodnoprawne dla SZOP s.c. na wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z zakładu w Latkowie, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych (stacji zlewnej) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu. ( - plik pdf)
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.17.2013.AK – pozwolenie zintegrowane udzielone dla instalacji – Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Kuśnierz, gmina Jeziora Wielkie, powiat mogileński na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu - brojlera kurzego. ( - plik pdf
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.04.2015 r., znak ŚG-IV.7222.5.2015.AK - wygaszająca decyzję ostateczną – pozwolenie zintegrowane Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2006 r., znak: WSiR/DW-I-EB/6618/3/05/06, udzielone Pani Aleksandrze Obiała zam. Waganiec 45a gmina Waganiec – właścicielce Gospodarstwa Hodowlanego na prowadzenie instalacji – zakładu drobiu; chowu kur niosek celem produkcji jaj konsumpcyjnych, położonej na terenie Gospodarstwa Hodowlanego w Wagańcu, gmina Waganiec, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie. ( - plik pdf)    
 
 
 • Decyzja dla Odlewni Żeliwa Lisie Kąty, Sławomir i Bogusław Mioduszewscy sp. j., Lisie Kąty, 86-302 Grudziądz, na wykonanie przejścia linii kablowej SN 15 kV pod dnem rzeki Osy w km 6+520 w miejscowości Lisie Kąty, gmina Grudziądz (działka nr 204/1), metodą przewiertu sterowanego pod dnem rzeki w dwóch rurach ochronnych o średnicy 250 mm. Rzędna wody 1% (wody stuletniej) rzeki Osy dla przedmiotowej lokalizacji wynosi - 22,93 m n.p.m. Kr. ( - plik pdf)   
 
 
 • Decyzja zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. ( - plik pdf)  
 • Decyzja zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu. ( - plik pdf)  

 
 • Wniosek Gminy Osiek, Osiek 85, 87-340 Osiek, o wydanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Łapinóż, gmina Osiek. ( - plik pdf)
 • Wniosek w sprawie zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Łapinóż, 87-340 Osiek. ( - plik pdf)    
 
 
 • Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla SOLIDUS Molewski i Wspólnicy Spółka Jawna, 87-860 Chodecz, na  wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących ze Stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej w Chodczu. ( - plik pdf
 
 • Decyzja – pozwolenie wodnoprawne dla Romana Deskiewicza prowadzącego Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ROMAR”, Czerniewice, 87-850 Choceń, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Zakładu Usług Komunalnych w Choceniu mieszaniny ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Stacji Demontażu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji, punktu zbierania pojazdów samochodowych, ze stacji paliw i punktu skupu złomu w Czerniewicach, ul. Choceńska 3, 87-850 Choceń. ( - plik pdf
 • Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla Elektrowni CCGT Grudziądz Sp. z o.o. na:
  1) wykonanie urządzeń wodnych tj., budowli ujęciowej w rzece Wiśle w formie ostrogi, dodatkowego ujęcia z Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej, wylotu ścieków przemysłowych do rzeki Wisły oraz wylotu zimowego;
  2) szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do Wisły ścieków przemysłowych z terenu elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu oraz pobór wody z Wisły lub Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej;
  3) regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody tj., remont istniejącej ostrogi nr 2/831 oraz refulowanie koryta Wisły w rejonie projektowanego ujęcia;
  4) wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w miejscowości Grudziądz na działkach ewidencyjnych nr 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5 obręb 131, nr 339/125 obręb 132 oraz nr 9/15, 16 i 18 obręb 134. ( - plik pdf)
 • Decyzja dla GDDKiA w Warszawie zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7322.78.2014, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji paliw PKN ORLEN S.A. zlokalizowanej na terenie MOP III Machnacz Południe przy Autostradzie A1 pomiędzy km 191+620 - 191+980 w miejscowości Wieniec, gmina Brześć.
  ( - plik pdf)
 
 
 • Wniosek o wydanie decyzji – istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2010 r., znak: ŚG.I.ak.760-1/24/09, udzielonego Fermie Drobiu znajdującej się na terenie Gospodarstwa Rolnego zlokalizowanego w miejscowości Kolonia Serocka 9 w gminie Zakrzewo, powiat aleksandrowski na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlerów kurzych. ( - plik pdf)
 • Wydanie decyzji – pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji produkcji granulatów i płyt należącej do ANWIL S.A. we Włocławku. ( - plik pdf)
 • Wydanie decyzji – zmiana planu monitorowania wielkości emisji dla Elektrociepłowni, należącej do ANWIL S.A. przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku. ( - plik pdf)
 • Wydanie decyzji – zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji należących do Mondi Świecie S.A., ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie. ( - plik pdf)
 • Wydanie decyzji – zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji Elektrociepłowni Bydgoszcz II zlokalizowanej przy ul. Energetycznej w Bydgoszczy należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz. ( - plik pdf)
 • Wydanie decyzji – uchylenie i wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji klinkieru cementowego, należącej do Lafarge Cement, Oddział w Bielawach. ( - plik pdf)
 
 
 • Wniosek o wydanie decyzji – zmiany pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2007 r., znak: WSRiRW/DW-I-EB/6618/10/07, udzielonego dla Państwa Jarosława i Krystyny Świercz, właścicieli Gospodarstwa Rolnego na prowadzenie instalacji – zakładu drobiu do produkcji brojlerów, położonej w miejscowości Koneck 114, gmina Koneck, powiat aleksandrowski. ( - plik pdf)
 • Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o. w Rypinie na wprowadzanie do rzeki Rypienica w km 20+647 oczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na terenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego PROTECH Sp. z o.o. w Rypinie. ( - plik pdf)
 • Decyzja dla Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o.o. na wydobywanie piasku metodą czerpakową z nurtu rzeki Wisły na głębokości do 3 m na powierzchni jednorazowej dziennej nieprzekraczającej 50 m2 w km od 772+050 do 772+150 w rejonie Brdyujścia, działka nr 1/5, obręb 0344 miasto Bydgoszcz. ( - plik pdf)
 • Decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla Pana Krzysztofa Neringa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Eksploatacji Kruszywa Rzecznego NURT, Wiąg 101, 86-100 Świecie, na wydobywanie piasku i żwiru z koryta rzeki Wisły od km 805+750 do km 808+030, z powierzchni 4800 m2 do rzędnej czerpania 18,32 m n.p.m. oraz składowanie piasku i żwiru na lewym brzegu w międzywale rzeki Wisły w km 807+070, na powierzchni 995 m2, działka nr 2/10, obręb 8 Chełmno. ( - plik pdf)
 • Decyzja – pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Zławieś Wielka na przerzut wód ze zlewni Kanału Górnego Niziny Toruńskiej do rzeki Wisły w m. Czarnowo, regulację Kanału Górnego Niziny Toruńskiej i zmianę ukształtowania terenu na gruntach przyległych w km 2+310 − 2+530, wykonanie urządzeń ochrony przeciw-powodziowej, tj. pompowni przeciwpowodziowej w km 2+480 i śluzy wałowej w km 2+390 Kanału Górnego Niziny Toruńskiej w m. Czarnowo, gm. Zławieś Wielka oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji z dnia 04.03.2013 r., znak: ŚG-IV.7322.6.2013. ( - plik pdf)
 
 
 
 • Wniosek w sprawie udzielenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Spacerowej w Świeciu-Przechowie, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. ( - plik pdf
 
 
 • Wszczęcie na wniosek prowadzącego instalację – Gospodarstwa Hodowlanego Ferma Drobiu Aleksandra Obiała, Waganiec 45a, 87-731 Waganiec postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – pozwolenia zintegrowanego z dnia 21 listopada 2006 r., znak: WSiR/DW-I-EB/6618/3/05/06, udzielonego dla Pani Aleksandry Obiała zam. Waganiec 45a gmina Waganiec właścicielki Gospodarstwa Hodowlanego na prowadzenie instalacji – zakładu drobiu; chowu kur niosek celem produkcji jaj konsumpcyjnych, położonej na terenie Gospodarstwa Hodowlanego w Wagańcu, gmina Waganiec. ( - plik pdf
 
 
 • Wniosek o wydanie decyzji – zmiany pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2013 r., znak: ŚG-IV.7222.5.2013.AK, udzielonego Fermie Drobiu zlokalizowanej na terenie Gospodarstwa Rolnego Marcin Krulikowski w miejscowości Borucin, gmina Osięciny, powiat radziejowski. ( - plik pdf)
 
 
 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dla Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła” Sp. z o.o. w Sulnówku ( - plik pdf)
 • Zmiana decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy Osie. ( - plik pdf)
 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dla Zakładu Usługowo-Produkcyjnego EKO-DRÓG Sp. z o.o. we Włocławku ( - plik pdf)
 • Zmiana decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy Inowrocław. ( - plik pdf)
 • Zmiana decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy Zbójno ( - plik pdf)
 • Zmiana decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy Lubiewo ( - plik pdf)  
 
 
 • Decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla Pana Szymona Frischke prowadzącego działalność wytwórczą w rolnictwie pod nazwą Gospodarstwo Specjalistyczne Hodowla Drobiu Szymon Frischke, Makowiska 19, 86-050 Solec Kujawski na wykonanie urządzenia wodnego, tj. zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego na działce nr 173, obręb Dąbrowa Wielka, gmina Nowa Wieś Wielka. ( - plik pdf)
 • Wniosek EDF Toruń S.A., ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia odwodnieniowego oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31.12.2010 r., znak: ŚG.I.ab.6213-73/10 ze zmianami. ( - plik pdf)
 
 
 
 • Decyzja – pozwolenie wodnoprawne dla Pana Roberta Chudzińskiego, na wykonanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią polegających na rozbiórce części budynku kuźni i budowie budynku mieszkalnego z częścią usługową, na działce nr 261/5, obręb Przechowo w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego. ( - plik pdf)
 • Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim na:
  1. Wykonanie urządzenia wodnego, polegającego na odbudowie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Prosny w km 0+000 ÷ 7+200;
  2. Rozbiórkę i wykonanie urządzenia wodnego, polegającego na odbudowie przyczółka wlotowego przepustu wałowego rzeki Prosny w km 1+818. ( - plik pdf
 • Decyzja – pozwolenie wodnoprawne dla Pana Piotra Skamiera na wykonanie urządzeń wodnych, tj. systemu retencyjno-rozsączającego do odprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych oraz drenażu rozsączającego do odprowadzania do ziemi ścieków bytowych, wprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych, odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego poprzez punkt zlewny do oczyszczalni ścieków w Łabiszynie, pochodzących ze Stacji demontażu pojazdów samochodowych zlokalizowanej w miejscowości Rzywno, gmina Łabiszyn. ( - plik pdf
 • Decyzja – pozwolenie wodnoprawnego dla P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o. w Rypinie na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” Sp. z o.o. w Rypinie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z instalacji do powierzchniowej obróbki metali. ( - plik pdf
 • Decyzja dla Pana Szymona Firschke prowadzącego działalność wytwórczą w rolnictwie pod nazwą Gospodarstwo Specjalistyczne Hodowla Drobiu Szymon Firschke, Makowiska 19, 86-050 Solec Kujawski, na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu oraz odprowadzanie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody (wód popłucznych) do ziemi. ( - plik pdf
 • Decyzja – pozwolenie wodnoprawne dla P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o. w Rypinie na wykonanie ujęcia wód podziemnych studni nr 1 zlokalizowanej na terenie działki nr 2200/1, obręb Rypin; pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr 2200/1, obręb Rypin do celów przemysłowych i bytowych oraz ustanowienie strefy ochronnej, obejmującej teren ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych. ( - plik pdf
 • Decyzja – pozwolenie wodnoprawne dla Pana Marcina Laseckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: FIL-POL Lasecki Marcin, Świerkówiec, 88-300 Mogilno, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.( - plik pdf
 
 
 
 • Decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla Pana Tomasza Kruczkowskiego, na wykonanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią polegających na wykonaniu schodów zewnętrznych w budynku zlokalizowanym na działce nr 1172/1 w Świeciu. ( - plik pdf)
 • Decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla TERMETAL Piotr Glaner Sp.k. z siedzibą w Pile, na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Ocynkowni Oddział w Grudziądzu, ul. Magazynowa 18, do urządzeń kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu. ( - plik pdf
 
 
 • Odmowa zmiany decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.02.2008 r., znak: ŚG.I.ab.6213-6/08, udzielającej Gdańsk Transport Company S.A. w Sopocie, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzeń wodnych w związku z realizowaną autostradą A1 Nowe Marzy – Czerniewice na odcinku IV Lubicz – Czerniewice. ( - plik pdf
 
 
 • Wniosek  w sprawie udzielenia GDDKiA w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch obiektów mostowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych nad Kanałem Noteckim w km 65+250 oraz nad Kanałem Smyrnia Duża w km 17+388, związanych z budową obwodnicy miasta Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i nr 25. ( - plik pdf)  
 • Wniosek w sprawie udzielenia Moto-Centrum Stanisław Zieliński w Szubinie, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych wraz z wodami opadowymi i roztopowymi, pochodzących z terenu zakładu Moto-Centrum przy ul. Jana Pawła II 31 w Szubinie do rzeki Gąsawki. ( - plik pdf)
 • Wniosek SZOP s.c. Andrzej Brończak, Piotr Brończak, Waldemar Wolniewicz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z zakładu w Latkowie, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych (stacji zlewnej) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizcji Sp. z o.o. w Inowrocławiu. ( - plik pdf)
 • Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Marcina Laseckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: FIL-POL Lasecki Marcin, Świerkówiec, 88-300 Mogilno na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych poprzez drenaż rozsączający do ziemi oraz odprowadzanie podczyszczonych w separatorze substancji ropopochodnych wód opadowych do rowu melioracyjnego. ( - plik pdf)
 
 
 • Decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla FAM − Technika Odlewnicza Sp. z o.o., ul. Polna 8, 86-200 Chełmno, na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie. ( - plik pdf
 
 
 • Wniosek o wydanie zgody na zamknięcie wydzielonej części tj. kwatery nr 1 składowiska odpadów dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. ( - plik pdf)
 
 
 • Wniosek Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ,,Rypin” Sp. z o.o., Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin, o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, zlokalizowanego w m. Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin. ( - plik pdf)
 • Wniosek Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz, o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów niebezpiecznych, zlokalizowanego przy ul. Prądocińskiej 28, 85-893 Bydgoszcz. ( - plik pdf)
 • Wniosek Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej EKOSKŁAD Sp. z o.o., ul. Polna 87, 87-710 Służewo, o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, zlokalizowanego przy ul. Polnej 87, 87-710 Służewo. ( - plik pdf)
 • Wniosek Gminy Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki, o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów komunalnych, zlokalizowanego w Ostrówcu, 89-110 Sadki. ( - plik pdf)
 • Wniosek Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów komunalnych, zlokalizowanego w m. Zakurzewo, 86-300 Grudziądz. ( - plik pdf)
 • Wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, zlokalizowanego przy ul. Kociewskiej 47-53, 87-100 Toruń. ( - plik pdf)
 • Wniosek Zakładu Instalacji Sanitarnych Utylizacja Odpadów Władysław Lewandowski Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 18/8, 00-590 Warszawa, o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów niebezpiecznych, zlokalizowanego w m. Bycz, gm. Piotrków Kujawski. ( - plik pdf)
 • Wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, zlokalizowanego w Machnaczu 41A, 87-880 Brześć Kujawski. ( - plik pdf)
 • Wniosek ECO-POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz, o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów niebezpiecznych, zlokalizowanego w Małociechowie, gmina Pruszcz. ( - plik pdf)
 • Wniosek Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki, o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, zlokalizowanego w Wilczeńcu Fabiańskim, gmina Fabianki. ( - plik pdf)    
 
 

 • Wniosek w sprawie wygaszenia decyzji pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.07.2013 r., znak: ŚG-IV.7322.51.2013 oraz udzielenie pozwolenia wodnoprawnego Panu Romanowi Deskiewiczowi prowadzącemu Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ROMAR” Czerniewice, 87-850 Choceń na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Zakładu Usług Komunalnych w Choceniu mieszaniny ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Stacji Demontażu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji, punktu zbierania pojazdów samochodowych, ze stacji paliw i punktu skupu złomu w Czerniewicach, ul. Choceńska 3, 87-850 Choceń. ( - plik pdf)  
 • Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Odlewni Żeliwa Lisie Katy, S. i B. Mioduszewscy sp. j., Lisie Katy, 86-302 Grudziądz na wykonanie przejścia linii kablowej SN 15 kV pod dnem rzeki Osy w km 6+520 w miejscowości Lisie Kąty, gmina Grudziądz. ( - plik pdf)  
 
 
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji termicznego przekształcania odpadów dla Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, ul. dr Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz. ( - plik pdf)   
 
 
 • Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ,,Rypin’’ Sp. z o.o. – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin ( - plik pdf
 
 
 • Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla  REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. ( - plik pdf)
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla nowych instalacji, które będą eksploatowane na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego przy ul. Ernsta Petersena 22 należących do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz. ( - plik pdf)   
 • Wniosek pełnomocnika Gminy Zławieś Wielka w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przerzut wód ze zlewni Kanału Górnego Niziny Toruńskiej do rzeki Wisły w m. Czarnowo, regulację Kanału Górnego Niziny Toruńskiej i zmianę ukształtowania terenu na gruntach przyległych w km 2+310 − 2+530, wykonanie urządzeń ochrony przeciw-powodziowej, tj. pompowni przeciwpowodziowej w km 2+480 i śluzy wałowej w km 2+390 Kanału Górnego Niziny Toruńskiej w m. Czarnowo, gm. Zławieś Wielka oraz stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia 04.03.2013 r., znak: ŚG-IV.7322.6.2013. ( - plik pdf
 • Wniosek Pana Krzysztofa Nering prowadzącego Zakład Eksploatacji Kruszywa Rzecznego NURT, Wiąg 101, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie piasku i żwiru z koryta rzeki Wisły od km 805+750 do km 808+030, z powierzchni 4800 m2 do rzędnej czerpania 18,32 m n.p.m. Kr oraz składowanie piasku i żwiru na lewym brzegu w międzywału rzeki Wisły w km 807+070, na powierzchni 995 m2, działka nr 2/10, obręb 8 Chełmno. ( - plik pdf)

 • Zmiana decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy Czernikowo. ( - plik pdf)
 • Decyzja dotycząca sprawie zamknięcia składowiska odpadów w Wilczeńcu Fabiańskim, gmina Fabianki (działka o numerze ewidencyjnym 76/2). ( - plik pdf
 • Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o. w Rypinie na wprowadzanie do rzeki Rypienicy w km 20+647 oczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na terenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego PROTECH Sp. z o.o. w Rypinie. ( - plik pdf)         
 
 
 • Zmiana decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy Miasta Lipno. ( - plik pdf)
 • Zmiana decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy Skępe. ( - plik pdf)    
 
 
 • Wydanie pozwolenia wodnoprawnego  dla Elektrowni CCGT Grudziądz Sp. z o.o. na:
  1) wykonanie urządzeń wodnych tj., budowli ujęciowej w rzece Wiśle w formie ostrogi, dodatkowego ujęcia z Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej, wylotu ścieków przemysłowych do rzeki Wisły oraz wylotu zimowego;
  2)  szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do Wisły ścieków przemysłowych z terenu elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu oraz pobór wody z Wisły lub Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej;
  3) regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody tj., remont istniejącej ostrogi nr 2/831 oraz refulowanie koryta Wisły w rejonie projektowanego ujęcia;
  4) wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w miejscowości Grudziądz na działkach ewidencyjnych nr 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5 obręb 131, nr 339/125 obręb 132 oraz nr 9/15, 16 i 18 obręb 134;
  5) pobór wody z Wisły lub Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej. ( - plik pdf)  
 
 
 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dla Zakładu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Chełmnie. ( - plik pdf
 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów. ( - plik pdf
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie. ( - plik pdf
 • Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy Lubiewo. ( - plik pdf
 • Pozwolenie wodnoprawne dla Krystyny i Mariana Lewandowskich na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu wód opadowych do rowu przydrożnego, wprowadzanie do ziemi (rowu przydrożnego) oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego poprzez punkt zlewny na komunalnej oczyszczalni ścieków w Izbicy Kujawskiej, pochodzących ze Stacji demontażu pojazdów samochodowych zlokalizowanej w miejscowości Izbica Kujawska. ( - plik pdf
 • Plan działań krótkoterminowych dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na ryzyko przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu. ( - plik pdf
 • Decyzja – pozwolenie wodnoprawne dla Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych TOWIMOR S.A. w Toruniu na wznoszenie obiektów budowlanych i wykonanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjno-montażowej z częścią biurowo-magazynowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 112/23, obręb 22 m. Toruń, przy ul. Starotoruńskiej 5. ( - plik pdf
 • Decyzja – pozwolenie wodnoprawne dla Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej EKOSKŁAD Sp. z o.o. w Służewie, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, poprzez punkt zlewny komunalnej oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Kujawskim, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego dowożonych ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z instalacją do mechanicznego przetwarzania odpadów oraz instalacją do biologicznego przetwarzania odpadów w Służewie. ( - plik pdf
 
 
 • Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy Zbójno. ( - plik pdf)
 • Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy Osie. ( - plik pdf)      
 
 
 • Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Marcina Laseckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: FIL-POL Lasecki Marcin, Świerkówiec, 88-300 Mogilno na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. ( - plik pdf)  
 
 
 • Decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. we Włocławku na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez ANWIL S.A. we Włocławku, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. ( - plik pdf)  
 
 
 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. ( - plik pdf
 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dla Soda Polska CIECH S.A. w Inowrocławiu. ( - plik pdf
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o. ( - plik pdf
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla  Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim. ( - plik pdf
 
 
 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dla Anwil S.A. we Włocławku. ( - plik pdf)
 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dla Soda Polska CIECH S.A. w Inowrocławiu. ( - plik pdf
 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dla Soda Polska CIECH S.A. w Inowrocławiu. ( - plik pdf)   
 
 
 • Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Szymona Frischke prowadzącego działalność wytwórczą w rolnictwie pod nazwą Gospodarstwo Specjalistyczne Hodowla Drobiu Szymon Frischke, Makowiska 19, 86-050 Solec Kujawski, na wykonanie urządzenia wodnego, tj. zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego na działce nr 173, obręb Dąbrowa Wielka, gmina Nowa Wieś Wielka ( - plik pdf
 • Wniosek pełnomocnika Roberta Chudzińskiego, zam. Świecie, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią polegających na rozbiórce części budynku kuźni i budowie budynku mieszkalnego z częścią usługową, na działce nr 261/5, obręb Przechowo w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego. ( - plik pdf
 
 
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla  Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla EDF Toruń S.A.  ( - plik pdf)
 
 
 • Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy Skępe.  ( - plik pdf)

 

 
 • Decyzja – pozwolenie wodnoprawne dla Pana Henryka Małkiewicza na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, tj. budowę wewnętrznej instalacji gazowej na działce nr 296/2, obręb 61 w Toruniu.  ( - plik pdf)
 • Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy Miasta Lipno.  ( - plik pdf)
 • Decyzja – pozwolenie wodnoprawne dla GOTEC POLSKA Sp. z o.o. Jastrzębie na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Bartniczka ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. ( - plik pdf)
 
 
 • Decyzja – pozwolenie zintegrowane dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.  ( - plik pdf
 
 
 • Decyzja – pozwolenie wodnoprawne dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z terenu miasta Torunia i aglomeracji toruńskiej do rzeki Wisły, wylotem zlokalizowanym na prawym brzegu w km 739,80.  ( - plik pdf)
 • Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o.o. na wydobywanie piasku metodą czerpakową z nurtu rzeki Wisły na głębokości do 3 m na powierzchni jednorazowej dziennej nieprzekraczającej 50 m2 w km od 772+050 do 772+150 w rejonie Brdyujścia, działka nr 1/5, obręb 0344 miasto Bydgoszcz. ( - plik pdf)      
 
 
 • Decyzja – zgoda na zamknięcie wydzielonej części tj. stawów 13, 14, 15 i 16 składowiska odpadów dla Soda Polska CIECH S.A. w Inowrocławiu.  ( - plik pdf)   
 
 • Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie.  ( - plik pdf)  
 
 
 • Wniosek pełnomocnika TERMETAL Piotr Glaner Sp. k. z siedzibą w Pile, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Ocynkowni Oddział w Grudziądzu, ul. Magazynowa 18, do urządzeń kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu. ( - plik pdf
 • Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Szymona Firschke prowadzącego działalność wytwórczą w rolnictwie pod nazwą Gospodarstwo Specjalistyczne Hodowla Drobiu Szymon Firschke, Makowiska 19, 86-050 Solec Kujawski, na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu oraz odprowadzanie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody (wód popłucznych) do ziemi. ( - plik pdf)
 
 
 • Zmiana decyzji pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.12.2014 r., znak: ŚG.IV.7322.78.2014, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji paliw PKN ORLEN S. A. zlokalizowanej na terenie MOP III Machnacz Południe przy Autostradzie A1 pomiędzy km 191+620 - 191+980 w miejscowości Wieniec, gmina Brześć Kujawski dla GDDKiA w Warszawie. ( - plik pdf)
 • Wniosek  Pana Tomasza Kruczkowskiego zamieszkałego w Świeciu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią polegających na wykonaniu schodów zewnętrznych w budynku zlokalizowanym na działce nr 1172/1 w Świeciu. ( - plik pdf)
 • Wniosek o wydanie decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów dla Oczyszczalni Ścieków „FORDON” w Bydgoszczy. ( - plik pdf)
 • Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych  EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie. ( - plik pdf)
 
 
 • Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o. w Rypinie na wykonanie ujęcia wód podziemnych studni nr 1 zlokalizowanej na terenie działki nr 2200/1, obręb Rypin; pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr 2200/1, obręb Rypin do celów przemysłowych i bytowych oraz ustanowienie strefy ochronnej, obejmującej teren ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych. ( - plik pdf)
 • Wniosek w sprawie zamknięcia składowiska odpadów w Wilczeńcu Fabiańskim, gmina Fabianki (działka o numerze ewidencyjnym 76/2). ( - plik pdf)   
 
 
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o. w Puszczy Miejskiej. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mogilnie. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. w Nowem. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Uskom Żnin Sp. z o.o. w Wawrzynkach. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej, 89-400 Sępólno Krajeńskie. ( - plik pdf)
 • Wniosek w sprawie zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. ( - plik pdf)
 • Wniosek w sprawie zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu. ( - plik pdf)    
 
 

 • Decyzja dla Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Koninie na wykonanie urządzeń wodnych służących do przerzutu wód pochodzących z odwodnienia odkrywki Jóźwin IIB do Jezior Budzisławskiego i Wilczyńskiego w maksymalnej ilości 0,4 m3/s, tj.:
  a) wykonanie pompowni do przerzutu wód kopalnianych;
  b) wykonanie ziemnego zbiornika wyrównawczego przy przepompowni;
  c) wykonanie rowów doprowadzających wodę od studni rozprężających do jezior
  oraz przejście rurociągiem tłocznym pod Kanałem Budzisławskim w km 1+93 kanału oraz km 8+242 rurociągu min. 1,5 m pod dnem kanału. ( - plik pdf)  
 • Decyzja dla GDDKiA w Warszawie na przebudowę urządzenia wodnego, jakim jest rów drogowy lewy, poprzez wykonanie przepustu na odcinku od km 0+194,13 do km 0+269,00 drogi dojazdowej DD-2/37 oraz rów drogowy prawy, poprzez zmianę spadku dna rowu na odcinku od km 0+150,73 do km 0+244,90 drogi dojazdowej DD-2/37 w pobliżu autostrady A1 Toruń – Stryków we wsi Bodzia. ( - plik pdf)  
 • Decyzja dla Pana Wojciecha Chachulskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Warsztat Samochodowy na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego poprzez punkt zlewny do Oczyszczalni Ścieków w Brodnicy, pochodzących ze Stacji demontażu pojazdów samochodowych zlokalizowanej w miejscowości Zbiczno, gmina Zbiczno. ( - plik pdf)  
 • Decyzja – pozwolenie wodnoprawne dla WZMiUW w Warszawie na prowadzenie przez wał przeciwpowodziowy kabla zasilającego z pompowni Wykowo do komory zrzutowej, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w ramach zadania pn. „Remont pompowni Wykowo gm. Słupno”. ( - plik pdf)
 • Decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Konstancinie-Jeziorna na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu opaskowego (ziemi) pochodzących z terenu Stacji Elektroenergetycznej 400/220/110 Grudziądz Węgrowo. ( - plik pdf
 • Decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego KRYSTYNA w Wierznicy na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z zakładu demontażu pojazdów w miejscowości Lipno Wieś II, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. ( - plik pdf)                
 
 
 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dla EDF Toruń S.A. w Toruniu. ( - plik pdf
 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Anwil S.A. we Włocławku. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Białkowie. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Instalacji Sanitarnych Utylizacja Odpadów Władysław Lewandowski Sp. z o.o. w  Warszawie. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla EDF Toruń S.A. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. we Włocławku. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla ECO-POL Sp. z o.o. w Pruszczu. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie. ( - plik pdf)
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. ( - plik pdf)
 
 
 
 • Wniosek o uchylenie i wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji klinkieru cementowego, należącej do Lafarge Cement S.A., Oddział w Bielawach. ( - plik pdf)  
 • Decyzja dla GDDKiA w Warszawie na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji paliw PKN ORLEN S.A. zlokalizowanej na terenie MOP III Machnacz Południe przy Autostradzie A1 pomiędzy km 191+620 –191+980 w miejscowości Wieniec, gmina Brześć Kujawski. ( - plik pdf)  
 • Wniosek  FAM − Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie. ( - plik pdf)  
 • Decyzja dla Pana Rafała Pawlaka prowadzącego działalność gospodarczą „AUTO-MONSTER” na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego poprzez punkt zlewny miejskiej oczyszczalni ścieków w Rypinie, pochodzących ze Stacji demontażu pojazdów samochodowych zlokalizowanej w miejscowości Rusinowo, gmina Rypin. ( - plik pdf)  
 • Decyzja dla GDDKiA w Warszawie zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7322.42.2014 na wprowadzanie do wód powierzchniowych mieszaniny oczyszczonych ścieków opadowych, bytowych i przemysłowych z terenu stacji paliw PKN ORLEN S.A. zlokalizowanej na terenie MOP III Machnacz Południe przy Autostradzie A1 pomiędzy km 191+620 - 191+980 w miejscowości Wieniec, gmina Brześć Kujawski. ( - plik pdf)  
 • Decyzja dla INOFAMA S.A. w Inowrocławiu na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w Inowrocławiu, oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. ( - plik pdf)  
 
 
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.38.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 31 stycznia 2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/13/06, udzielonego Gospodarstwu Rolno-Hodowlanemu Marian Chojnicki, 87-705 Siniarzewo, na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu w miejscowości Dziennice, gmina Inowrocław.  ( - plik pdf)   
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.39.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 24 maja 2011 r., znak: ŚG.I.ak.tw.7624/3/10, udzielonego dla Fermy Kur Niosek Piotr Czarnowski z siedzibą w miejscowości Kawki 58, 87-326 Nieżywięć, gmina Bobrowo, na prowadzenie instalacji służącej do chowu brojlerów kurzych. ( - plik pdf)   
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.40.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 19 października 2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/16/07, udzielonego Gospodarstwu Rolnemu Aleksandra Frischke-Kwiatkowska, Makowiska 21, 86-050 Solec Kujawski, na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu w Makowiskach 21, gmina Solec Kujawski. ( - plik pdf)   
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.41.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 19 czerwca 2007 r., znak: WSiR-III-JK/6618/17/06, zmienionego decyzją, udzielonego Gospodarstwu Rolnemu Danuta i Czesław Frischke, Makowiska 12, 86-050 Solec Kujawski, na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego Fermy Drobiu w Solcu Kujawskim przy ul. Powstańców 19. ( - plik pdf)   
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.42.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 4 kwietnia 2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/01/07, zmienionego decyzjami, udzielonego Gospodarstwu Rolnemu Danuta i Czesław Frischke, Makowiska 12, 86-050 Solec Kujawski, na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – kur niosek Fermy Drobiu w Makowiskach 12, gmina Solec Kujawski.  ( - plik pdf)   
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.43.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 8 marca 2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/15/06, zmienionego decyzją, udzielonego Gospodarstwu Rolnemu Izabela i Kazimierz Frischke, Makowiska 19, 86-050 Solec Kujawski, na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego Fermy Drobiu w Makowiskach 19, gmina Solec Kujawski. ( - plik pdf)   
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.44.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 26 lutego 2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/09/06, zmienionego decyzjami, udzielonego Gospodarstwu Rolnemu Joanna Frischke-Krajewska, Ferma Drobiu, Ciele 49, Makowiska 12, 86-050 Solec Kujawski, na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Ciele 49, gmina Białe Błota. ( - plik pdf)   
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.45.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 17 września 2007 r., znak WSRiRW-III-JK/6618/08/07, udzielonego Gospodarstwu Hodowlanemu Ferma Drobiu Beata Grochulska-Prowadzisz, Czarne Błoto, 87-134 Zławieś Wielka, zmienionego decyzją a dnia 19.03.2010 r., znak: ŚG.I.ak.760-1/12/10, przenoszącą prawa i obowiązki na TARGET-FOOD Spółka z o.o., Czarne Błoto 41A, 87-134 Zławieś Wielka, na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlerów kurzych - Fermy Drobiu w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka.  ( - plik pdf)   
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.55.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 21 lutego 2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/14/06, udzielonego Gospodarstwu Rolno-Hodowlanemu Barbara i Marian Chojniccy, 87-705 Sinierzewo, na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu w miejscowości Modliborzyce, gmina Dąbrowa Biskupia. ( - plik pdf)   
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.56.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 13 lipca 2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/02/07, zmienionego decyzją, udzielonego Gospodarstwu Rolnemu Agnieszka Frischke-Kaźmierczak, Makowiska 12, 86-050 Solec Kujawski, na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlerów kurzych - Fermy Drobiu w Prądocinie 24, gmina Nowa Wieś Wielka. ( - plik pdf)   
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.62.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 19 lutego 2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/16/06, zmienionego decyzją, udzielonego Gospodarstwu Rolno-Hodowlanemu Marian Chojnicki, 87-705 Sinierzewo, na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu w miejscowości Silno, gmina Obrowo.  ( - plik pdf)   
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.63.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 22 czerwca 2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/11/07, zmienionego decyzjami, udzielonego Gospodarstwu Rolnemu Hodowla Drobiu Izabela i Kazimierz Frischke, Makowiska 19, 86-050 Solec Kujawski, na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego Fermy Drobiu w Solcu Kujawskim przy ul. Kopernika 9.  ( - plik pdf)   
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.57.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 23 czerwca 2007 r., znak: WSiR-III-JK/6618/12/07, zmienionego decyzją, udzielonego Gospodarstwu Rolnemu Barbara Fryszke, Otorowo 27, 86-050 Solec Kujawski, na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego w Otorowie 27, gmina Solec Kujawski. ( - plik pdf)   
 • Wniosek o wydanie decyzji – zgody na zamknięcie składowiska odpadów dla  USKOM ŻNIN Sp. z o.o. w Wawrzynkach.  ( - plik pdf)   
 
 
 
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.23.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 13 marca 2006 r., znak: WSiR-III-JK/6618/07/05, udzielonego Fermie Drobiu Andrzej Gapa Chlebowo, 87-335 Świedziebnia, na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu w miejscowości Chlebowo, gmina Świedziebnia.  ( - plik pdf)  
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.24.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 25 października 2006 r., znak: WSiR-III-JK/6618/02/06, udzielonego Maciejowi Kopciowi Gospodarstwo Rolne Łysomice ul. Kwiatowa 1, 87-148 Łysomice, na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu w miejscowości Łysomice. ( - plik pdf)  
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.25.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 21 września 2006 r., znak: WSiR-III-JK/6618/10/06, udzielonego Gospodarstwu Rolnemu Małgorzata i Adam Ruszkowscy ul. Okrężna 10, 86-140 Drzycim, na prowadzenie instalacji służącej do chowu brojlerów kurzych w miejscowości Krakówek, gmina Drzycim. ( - plik pdf)  
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.26.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 31 lipca 2006 r., znak: WSiR-III-JK/6618/07/06, zmienionego decyzją, udzielonego Fermie Drobiu Gospodarstwu Rolnemu „ELCZAR” Elżbieta i Cezary Zawiślak, ul. Kolejowa 17, Serock, 86-120 Pruszcz, na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu - brojlerów kurzych w miejscowości Serock, gmina Pruszcz, powiat świecki. ( - plik pdf)  
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.27.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 13 maja 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.11.2013.AK, udzielonego Fermie Brojlerów Kurzych zlokalizowanej w miejscowości Stronno, gmina Dobrcz, powiat bydgoski na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego. ( - plik pdf)  
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.28.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 19 września 2006 r., znak: WSiR-III-JK/6618/06/06, zmienionego decyzją, udzielonego Państwu Sylwii i Robertowi Wiśniewskim zamieszkałym w Mierzynku, ul. Farmerska 11, 87-162 Lubicz, na prowadzenie instalacji – fermy drobiu zlokalizowanej w miejscowości Mierzynek przy ul. Farmerskiej 3, 87-162 Lubicz, powiat toruński.  ( - plik pdf)  
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.30.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 2 sierpnia 2006 r., znak: WSiR-III-JK/6618/01/06, zmienionego decyzjami, udzielonego Firmie LIM-POL Spółka z o.o. Fletnowo, 86-134 Dragacz, na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej na terenie Fermy Kur Nieśnych w miejscowości Fletnowo, gmina Dragacz, powiat świecki. ( - plik pdf)  
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.29.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 22 lipca 2014 r., znak ŚG-IV.7222.12.2013.AK, udzielonego Fermie Brojlerów Kurzych zlokalizowanej w miejscowości Szewno, gmina Świekatowo, powiat świecki na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego.  ( - plik pdf)  
 
 
 
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.15.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 3 listopada 2005 r., znak: WSiR-III-JK/6618/05/05, zmienionego decyzją, udzielonego Gospodarstwu Rolnemu Grażyna Bryjak zam. Dziekanowice 22, 62-261 Lednogóra, na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu w Fermie Kur – Brojlerów w Bielawach, gmina Janowiec Wielkopolski.  ( - plik pdf
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.16.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 5 lipca 2005 r., znak: WSiR-III-JK/6618/43/04, zmienionego decyzją, udzielonego „KOM- ROL” Kobylniki Spółce z o.o. w Kobylnikach na prowadzenie instalacji służącej do intensywnej hodowli świń w Fermie Trzody w Brześciu, gmina Kruszwica. ( - plik pdf
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.17.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 29 listopada 2005 r., znak” WSiR-III-JK/6618/04/05, zmienionego decyzją, udzielonego Gospodarstwu Rolnemu Jan Pawlak Flantrowo 30 z siedzibą Włoszanowo, 88-430 Janowiec Wielkopolski na prowadzenie instalacji służącej do chowu i hodowli świń to jest Fermy Tuczu w Puzdrowcu, gmina Janowiec Wielkopolski  ( - plik pdf
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.18.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 17 listopada 2005 r., znak: WSiR-III-JK/6618/03/05, zmienionego decyzją, udzielonego Gospodarstwu Rolnemu Jan Pawlak Flantrowo 30 z siedzibą Włoszanowo, 88-430 Janowiec Wielkopolski, na prowadzenie instalacji służącej do chowu i hodowli świń to jest Fermy Macior w Włoszanowie, gmina Janowiec Wielkopolski.  ( - plik pdf
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.19.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 24 listopada 2005 r., znak: WSiR-III-JK/6618/02/05, udzielonego Fermie Drobiu Katarzyna Błahyj, Dzikowo, 87–125 Osiek n/Wisłą na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu w miejscowości Dzikowo, gmina Obrowo. ( - plik pdf
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2014 r., znak” ŚG-IV.7222.20.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 14 lipca 2005 r., znak: WSiR-III-JK/6618/42/04/05, zmienionego decyzjami, udzielonego CERPLON Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu Sp. z o.o. w Cerekwicy, na prowadzenie instalacji służącej do intensywnej hodowli świń w Fermie Trzody Chlewnej w miejscowości Cerkwica, gmina Żnin ( - plik pdf
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.22.2014.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 29 grudnia 2010 r., znak: ŚG.I.tw.7624/7/10, udzielonego Fermom Drobiu Dariusz Bąkowski, Krusza Podlotowa 18, 88-101 Inowrocław na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – ferma indyków zlokalizowanej w miejscowości Jezuicka Struga, gmina Rojewo  ( - plik pdf
 • Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Instalacji Sanitarnych Utylizacja Odpadów Władysław Lewandowski Sp. z o.o. w Warszawie. ( - plik pdf
 
 
 • Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla instalacji – Fermy Kur Niosek zlokalizowanej w miejscowości Okrąg, gmina Lipno, powiat lipnowski  ( - plik pdf)
 • Wniosek w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Piotra Skamiera, Rzywno, 89-210 Łabiszyn na wykonanie urządzeń wodnych, tj. systemu retencyjno-rozsączającego do odprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych oraz drenażu rozsączającego do odprowadzania do ziemi ścieków bytowych, wprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych, odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego poprzez punkt zlewny do oczyszczalni ścieków w Łabiszynie, pochodzących ze Stacji demontażu pojazdów samochodowych zlokalizowanej w miejscowości Rzywno, gmina Łabiszyn.  ( - plik pdf)   
 • Wniosek w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.02.2011 r., znak: ŚG-I.ab.6213-76/10 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  dla P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o. w Rypinie na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego „ KOMES” Sp. z o.o. w Rypinie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z instalacji do powierzchniowej obróbki metali.  ( - plik pdf)        
 
 
 • Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu trzody chlewnej w Szarleju, prowadzonej przez „KOM-ROL” Kobylniki Sp. z o.o. Kobylniki 8, 88-150 Kruszwica  ( - plik pdf)    

 • Wniosek o wydanie decyzji – zmiany pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2006 r., znak: WSiR-III-JK/6618/01/05/06, zmienionego decyzjami:
  - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/17/07,
  - Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 maja 2010 r., znak: ŚG.I.ak.7624/1/10,
  - Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2013 r., znak: ŚG-IV.7222.3.2013.AK,
  udzielonego Gospodarstwu Rolnemu Tomasz Michalczyk, Rogóźno Zamek 1, 86-318 Rogóźno na prowadzenie instalacji służącej do intensywnej hodowli świń w Zakładzie Rolnym Rogóźno w miejscowości Rogóźno Zamek. ( - plik pdf)   
 
 
 
 
 
 


Dzisiaj jest: piątek, 28-01-2022
Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

Baner - Portal video

ZIT


Rok Jana Pawa II

Nagrody i Medale

Loty Bydgoszcz - Frankfurt

Razem dla Regionu

Katalog konkursowy

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Internetowy atlas wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

Nasza Energia

Konkurs Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe

Inne ważne linki

Statystyki strony
odwiedzających: 135203628
Aktualnie jest 2 gości online
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007