Informacja
Przypominam, że termin składania wniosków  o stypendia na rok 2009 upływa z dniem 1.12.2008 r. We wnioskach należy ujmować wyłącznie osiągnięcia zawodników uzyskane w 2008 roku.
Warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych zawodnikom reprezentującym Województwo Kujawsko-Pomorskie i osiągającym wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym, zostały określone w  załączniku nr 1 do Uchwały           Nr VI/80/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2007 roku.

Dyrektor Departamentu
Edukacji, Sportu i Turystyki
Czesław Ficner