Otwarty konkurs ofert nr 16/2008
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO-POMORSKIEGO  
ogłasza otwarty konkurs ofert nr 16

na wykonywanie zadań publicznych związanych  z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, pn.

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
 
  • Rodzaje  zadań objęte konkursem   

Programy dotyczące poprawy jakości życia osób chorych.

  • Ostateczny termin składania ofert  wyznacza się na dzień 21 lipca 2008 r. 

  • O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego lub stempla pocztowego. Oferta wraz załącznikami winna być złożona w tekturowym skoroszycie typu „wczep”.


Informacji udziela:
Departament Zdrowia, Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego - tel.  056 62 18 529, 056 62 18 534
Pełnomocnik Zarządu Województwa  ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, -  tel.  056 62 18 371
  
 
Do pobrania