Informacja o rozstrzygniętym konkursie ofert nr 3
Rozstrzygnięto konkurs ofert nr 3 na realizację zadań samorządu z zakresu pomocy społecznej pn.Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin ubogich podczas wakacji letnich. Na konkurs, na który było  przeznaczone 250 tys.zł. wpłynęło 238 ofert na łączną wartość 3 387 211zł, złożonych przez 191 podmiotów.

57 ofert zostało uznanych za nieważne ze względów formalnych (pomimo szkolenia dla beneficjentów z zakresu pisania ofert).
 W wyniku zaopiniowania ofert przez komisję kwalifikacyjną oraz rozpatrzenia oceny przez Zarząd województwa przyznano uchwałą zarządu dofinansowanie 88 podmiotom na realizację 91  projektów obejmujących organizację obozów, kolonii, pólkolonii i innych form organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich.