Wyniki otwartego konkursu ofert nr 10/2008
Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwałą Nr 27/318/08 z dnia 10 kwietnia 2008 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 10/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w zakresie sportu w 2008 r. przez  organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

do pobrania

Od uchwały Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

UWAGA:
Oferenci, którzy otrzymali niższe dofinansowanie niż wnioskowane mogą zrezygnować z dotacji, powiadamiając o tym pisemnie Departament Edukacji, Sportu i Turystyki  w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia  o wysokości przyznanej dotacji  lub zaproponować korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania  na druku stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr 85/1102/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  z dnia 18 grudnia 2007 r.
Korekta winna być złożona w czasie umożliwiającym terminowe przygotowanie i podpisanie umowy, nie później niż 30 dni przed terminem realizacji zadania. Umowa sporządzona zostanie przez Departament Edukacji, Sportu i Turystyki. Na dzień podpisania umowy winno być dołączono oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru z stanem faktycznym i prawnym.    

do pobrania


Wszelkich informacji związanych z przygotowaniem  umowy udziela:
  • Pan Marcin Brachowski  tel. (O56) 6218 559, (pokój 443),