Informacja o obowiązku sporządzenia sprawozdania RRW-2
    Departament Środowiska i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1219) uprzejmie zawiadamia, o obowiązku sporządzenia sprawozdania RRW-2 z zakresu:
  1. pełnego wykonania zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi, realizowanych w 2007 roku wg wzoru RRW-2 inwestycji noworozpoczynanych, kontynuowanych i przekazanych do użytku (łącznie inwestycje wspomagane z budżetu państwa, ze środków Unii Europejskiej, gminy, mieszkańców i innych jednostek).

W przypadku wystąpienia różnic w Dziale 2, Stan i efekty rzeczowe inwestycji, pomiędzy rocznymi przyrostami, a stanem na koniec roku (biorąc pod uwagę rok 2006 i 2007) – należy dołączyć pisemne wyjaśnienie.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania mają wójtowie (burmistrzowie) gmin.

Sporządzone sprawozdanie, należy przesłać w wersji papierowej do Departamentu Środowiska i Geologii Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2008 roku.

Dane statystyczne zawarte w formularzu RRW-2 będą wykorzystywane, m. in. do ustalenia wskaźników dla celów PROW 2007-2013.

Wzór druku formularza RRW-2 umieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl - informacje branżowe - wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych), również w wersji do edycji (plik xls) dla ujednolicenia sporządzania zestawienia.

Wszelkich informacji udziela Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
Pan Przemysław Münnich – tel. 056 62 18 497.