Zadanie ustawowe
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 
Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. (Dz.U. Nr 6, poz. 77 z późn. zm.)

 
Opis zadania:

Jest to zadanie ustawowe Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 6 wymienionej ustawy.                                  

Zakład aktywności zawodowej, tworzy się celem zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, a także poprzez rehabilitacje zawodową i społeczną, przygotowania ich do życia w otwartym środowisku oraz pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w miarę ich indywidualnych możliwości.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej winien określić charakter prowadzonej działalności. W zależności od rodzaju proponowanej działalności, stosunek osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności do innych pracowników zatrudnionych w zakładzie w pełnym wymiarze czasu pracy winien wynosić:

  1. 2,5 do 1, jeżeli zakład prowadzi działalność wytwórczą,
  2. 3,0 do 1, jeżeli zakład prowadzi działalność usługową,
  3. 2,75 do 1, jeżeli zakład prowadzi działalność wytwórczą i usługową.
Kompletny wniosek przedkładany jest do zaopiniowania przez starostę. Po uzyskaniu pozytywnej opinii starosty wniosek podlega rozpatrzeniu pod względem prawidłowości planowanych kosztów utworzenia i działania zakładu, z uwzględnieniem w szczególności: wysokości środków PFRON w danym roku, liczby osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, wkładu finansowego organizatora w kosztach utworzenia i działalności zakładu. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, z organizatorem prowadzi się negocjacje w przedmiocie warunków umowy i wysokości dofinansowania ze środków PFRON, a następnie zawierana jest umowa.

 
Beneficjenci:

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (powiaty, gminy) oraz fundacje, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

 
Tryb składania wniosków: 
    

  1. Beneficjent ubiegający się o otrzymanie pomocy finansowej ze środków PFRON składa wniosek na właściwym formularzu wraz z wymaganym kompletem  załączników.
  2. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku braków formalnych, wnioskodawca   zostaje wezwany do uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia. Nieuzupełnienie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
  3. Kompletny wniosek przedkładany jest staroście, który w ciągu 14 dni wydaje opinię.
  4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii starosty wniosek podlega rozpatrzeniu pod względem prawidłowości planowanych kosztów utworzenia i działania zakładu.
  5. W terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii starosty powiadamia się organizatora o sposobie rozpatrzenia wniosku.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, w terminie 30 dni prowadzi się z organizatorem negocjacje w przedmiocie warunków umowy i wysokości dofinansowania.

 
Wymagane dokumenty:

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 (Dz.U. Nr 6, poz. 77 z późn. zm.) oraz formularz wniosku.


Formularze / wnioski do pobrania:


Wnioski do pobrania: (Plik DOC-79,5KB)  (Plik PDF-191KB)


Opłaty:
                                 

Wniosek jest wolny od opłat.
Koszty związane z przygotowaniem wniosku ponosi wnioskodawca.

 
Jednostka / miejsce składania dokumentów:

Biuro Pełnomocnika Zarządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. (0-56) 6 218 268 
 

Tryb odwoławczy:

Złożenie wniosku stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej.
W tym trybie nie jest przewidziane odwołanie.