Zadanie ustawowe
Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa  Kujawsko-Pomorskiego
 

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 187, poz. 1940).

 
Opis zadania:                       

Zadanie ustawowe Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123. 776 z późn. zm.). Dofinansowanie  obejmuje koszt i zakres robót obiektów służących rehabilitacji, wykonanych po zawarciu przez wnioskodawcę umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jeżeli wnioskodawca:

  1. Nie jest przedsiębiorcą, wysokość dofinansowania ze środków PFRON, nie może przekroczyć 50 % kosztów realizacji zadania,
  2. Jest przedsiębiorcą, wysokość dofinansowania ze środków PFRON, nie może przekroczyć 30 % kosztów realizacji zadania.

Beneficjenci:

O dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorcy albo podmioty nie będące przedsiębiorcami, prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. Są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo były przez okres co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości,
  2. Udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem,
  3. Przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Tryb składania wniosków:  

  1. Beneficjent ubiegający się o otrzymanie pomocy finansowej ze środków PFRON składa wniosek na właściwym formularzu wraz z wymaganym kompletem  załączników w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
  2. Samorząd Województwa w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących uchybieniach. Nie usunięcie uchybień w terminie 30 dni powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
  3. Kompletny wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia w którym Sejmik Województwa w formie uchwały określi zadania realizowane w danym roku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, sporządzane jest uzasadnienie.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 187, poz. 1940).

 
Formularze / wnioski do pobrania:

(Plik DOC-1505KB)


Opłaty:                                 

Wniosek jest wolny od opłat.
Koszty związane z przygotowaniem wniosku ponosi wnioskodawca.


Jednostka / miejsce składania dokumentów:

Biuro Pełnomocnika Zarządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
tel.  (56) 6218463
 

Tryb odwoławczy:
 
Złożenie wniosku stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej.
W tym trybie nie jest przewidziane odwołanie.