Projekt Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami woj. kujawsko-pomorskiego 2010
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Uchwałą Nr3/29/08 z dnia 15 stycznia 2008r., przyjął projekt Programu ochrony środowiskaz planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego 2010.
 
Pismem z dnia 30 sierpnia 2007r., znak ŚG.I.7610-Poś/11-1/2007, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwrócił się do organów wykonawczych powiatów i gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego o zaopiniowanie projektu Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2010-2014.
Po zapoznaniu się z opiniami i uwagami do projektu dokumentu, nadesłanymi przez organy wykonawcze powiatów i gmin w odpowiedzi
na cytowane powyżej pismo oraz opiniami i uwagami przedstawionymi przez inne jednostki, dokonano korekt i uzupełnień w projekcie dokumentu.
Tytuł dokumentu, z uwagi na ujednolicenie z Krajowym planem gospodarki odpadami 2010 został zmieniony na Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego 2010.