Informacja
Uprzejmie informuję, że Samorząd Województwa przystępuje do prac nad Planem Rozwoju Bazy Sportowej Województwa. Podstawą do opracowania planu są informacje dotyczące stanu inwestycyjnej bazy sportowej w granicach województwa oraz projektowanych do realizacji inwestycji w zakresie budowy, remontów, modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje sportowe. Należy wziąć pod uwagę zarówno istniejącą infrastrukturę sportową i projekty zatwierdzone do realizacji w ramach funduszy strukturalnych, programów pomocowych, środków prywatnych oraz promesy Ministra Sportu z uwzględnieniem podzialu na inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane.

W związku z tym proszę o pełne i rzetelne podanie informacji określonych w załączniku Nr 1 (osobno dla każdej prowadzonej i planowanej inwestycji) i przesłanie do dnia 6 lipca 2007 r. na adres:   
Urząd Marszałkowski
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
87-100 Toruń
Plac Teatralny 2
Jednocześnie pragnę poinformować o możliwości złożenia wniosków na dofinansowanie inwestycji sportowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa. Sprawę tę regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944).
W Programie tym mogą być ujęte tylko te inwestycje, które posiadają kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową, pozwolenie na budowę, aktualne zbiorcze zestawienie kosztów oraz dokumenty, które zawierają w szczególności:
  • uzasadnienie celowości inwestycji oraz jej lokalizacji,
  • dane o zakresie rzeczowym i efektach inwestycji oraz ocenę jej ekonomicznej efektywności,
  • dane o planowanym okresie jej realizacji, z uwzględnieniem harmonogramu realizacji,
  • dane o planowanych źródłach jej finansowania, w tym o środkach własnych i innych (z określeniem i udokumentowaniem ich pochodzenia) przewidzianych do wykorzystania w poszczególnych latach realizacji inwestycji.
Rozpatrywane mogą być tylko te wnioski o dofinansowanie inwestycji, modernizacji i remontów obiektów sportowych na realizację których, udzielenie zamówienia nastąpiło bądź nastąpi w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
Środkami z dopłat dofinansowywane będą obiekty sportowe. W przypadku budowy obiektu o charakterze na przykład sportowo-rekreacyjnym procentowy udział środków z dopłat dotyczy wyłącznie części sportowej obiektu.
Minimalna kwota dofinansowania ze środków z dopłat wynosi 100 tys. zł.
Dofinansowanie z innych źródeł może być ustalone według obowiązujących w tym zakresie wytycznych.
Za podstawę wyliczenia procentowego udziału środków z dopłat przyjmuje się wartość kosztorysową zadania pomniejszoną o koszty przygotowania inwestycji (koszty opracowania dokumentacji, zakupu i przygotowania terenu pod budowę oraz ekspertyz i studiów, pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych) oraz koszty uzbrojenia terenu poza lokalizacją inwestycji, zagospodarowania terenu nie związanego bezpośrednio z obiektem sportowym oraz koszty pomieszczeń nie związanych z funkcją sportową obiektu.
    Ponadto proszę o przekazanie informacji dotyczącej poniesionych nakładów finansowych na dofinansowanie działalności organizacji sportowych na terenie gminy z podziałem na lata 2004, 2005, 2006 i planowane nakłady na 2007 r. (Załącznik Nr 3) jak również dane dotyczące istniejącej bazy sportowej (Załącznik Nr 2).
    Informuję także, że w najbliższym czasie przystępuje się do prac nad Strategią Rozwoju Sportu w Województwie Kujawsko – Pomorskim na lata 2007 – 2020.
W związku z powyższym będziemy prosić o podanie odnośnych informacji diagnostycznych dla potrzeb opracowania w/w Strategii.
Zbieranie danych nastąpi przy wykorzystaniu poczty elektronicznej i w związku z tym prosi się o wskazanie osoby i adresu e-mail dla kontaktów w tej sprawie.
Nazwisko i imię osoby,  jej adres e-mail proszę przesłać elektronicznie na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
Do pobrania: