Ochrona gruntów rolnych - OGR

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z późń. zm.) reguluje zasady ochrony gruntów rolnych oraz funkcjonowanie środków budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (tekst jednolity ustawy)
 
Zasady gospodarowania środkami budżetu województwa pochodzącymi z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych wraz z regulaminem naboru i rozpatrywania wniosków określone zostały w uchwale Nr 34/563/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2011 r. (treść) (załączniki )

Zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa prawna:
art. 7 ust. 1 i 2 pkt 1, 2 i 5, art. 9 ust. 3 i art. 10 ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 z późn. zm. ).

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1205 ze zm.) przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym        w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

I. Przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klasy I – III (art. 7 ust. 2 pkt 1) wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po uzyskaniu opinii Marszałka Województwa.

II. Przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa (art. 7 ust. 2 pkt 2) wymaga uzyskania zgody Ministra Środowiska lub uprawnionej przez niego osoby po uzyskaniu opinii Marszałka Województwa.
 
III. Przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa (art. 7 ust. 2 pkt 5) wymaga uzyskania zgody Marszałka Województwa po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

Informacja skierowana jest do:
 • wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
wg art. 7 ust 3 w/w ustawy wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Wymagane dokumenty
W celu umożliwienia właściwego rozpatrzenia  sprawy, wymagane jest złożenie niżej wymienionych dokumentów:

I. Wniosek kierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I – III na cele nierolnicze należy przesłać w 2 egz. do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu dołączenia opinii (art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych).
 
Wniosek powinien zawierać:
 • oznaczenie wnioskodawcy (wójt, burmistrz) i adresata (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
 • uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze,
 • wykaz powierzchni gruntów rolnych wnioskowanych o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze z uwzględnieniem ich klas bonitacyjnych,
 • ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające w szczególności:
 • sumę należności i opłat rocznych za grunty rolne projektowane do przeznaczenia na cele nierolnicze,
 • przewidywany rozmiar strat, które poniesie rolnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele nierolnicze,
 • wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę (wójta, burmistrza).
 
Do wniosku należy dołączyć:
 • mapę ewidencyjną wnioskowanego terenu z:
 • zaznaczonym obszarem wnioskowanym (z odrębnym oznaczeniem każdego kompleksu użytków klas I-III),       
 • dużym jego otoczeniem (wykraczającym poza projekt planu),
 • oznaczeniem gruntów zabudowanych,
 • oznaczeniem gruntów, które posiadają już zgodę na zmianę przeznaczenia, ale nie zostały jeszcze zainwestowane, (mapa taka powinna być wykonana w takiej samej skali, jak projekt miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego ), 
 • kopię uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikiem graficznym przedstawiającym granice obszaru opracowania (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (część tekstową i graficzną),
 • w odniesieniu do gruntów parków narodowych - opinię dyrektora parku,
 • wykaz właścicieli użytków rolnych klas I-III, wnioskowanych do MR i RW o zmianę przeznaczenia, wykonany zgodnie z przesłanym wzorem,
 • opinię Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 • wypis z rejestru gruntów (w razie konieczności),
 • wyrys z mapy glebowo-rolniczej dla rozpatrywanego obszaru,
 • prognozę oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

II. Wniosek kierowany do Ministra Środowiska o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, na cele nieleśne, należy przesłać w 2 egz. do  Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu dołączenia opinii (art. 7 ust 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ).
 
Wniosek powinien zawierać:
 • oznaczenie wnioskodawcy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) i adresata (Minister Środowiska),
 • uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,
 • wykaz powierzchni gruntów leśnych wnioskowanych o zgodę na przeznaczenie ich na cele nieleśne z uwzględnieniem typów siedliskowych,
 • ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające w szczególności:
 • sumę należności i opłat rocznych za grunty leśne projektowane do przeznaczenia  na cele nieleśne,
 • przewidywany rozmiar strat, które poniesie leśnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele nieleśne,
 • powierzchnię gruntów wnioskowanych o zmianę przeznaczenia należy wykazywać w hektarach z dokładnością do czterech miejsc po przecinku np. 0,5356 ha,
 • wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).  
 
Do wniosku należy dołączyć:
 • mapę gospodarczą lasu z oznaczeniem granic gruntów leśnych wnioskowanych o zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne, (mapa taka powinna być wykonana w takiej samej skali, jak projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) ,
 • kopię uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikiem graficznym przedstawiającym granice obszaru opracowania (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (część tekstową i graficzną),
 • opinię dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
 • w odniesieniu do gruntów parków narodowych - opinię dyrektora parku,
 
dodatkowo należy dołączyć:
 • opis taksacyjny lasu,
 • dokument potwierdzający własność gruntów leśnych objętych wnioskiem,
 • wypis z rejestru gruntów (w razie konieczności),
 • prognozę oddziaływania na środowisko przyrodnicze. III. Wniosek kierowany do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wyrażenie zgody na przeznaczenie pozostałych gruntów leśnych
(nie stanowiących własności Skarbu Państwa) na cele nieleśne powinien zawierać:
 • oznaczenie wnioskodawcy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) i adresata (Marszałek Województwa Kujawsko-  Pomorskiego),
 • uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,
 • wykaz powierzchni gruntów leśnych wnioskowanych o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne, z uwzględnieniem typów siedliskowych,
 • ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające
w szczególności:
 • sumę należności i opłat rocznych za grunty leśne projektowane do przeznaczenia na cele nieleśne,
 • przewidywany rozmiar strat, które poniesie leśnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele  nieleśne,
 • powierzchnię gruntów wnioskowanych o zmianę przeznaczenia należy wykazywać w ha z dokładnością do czterech miejsc po przecinku np. 0,5356  ha,
 • wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Do wniosku należy dołączyć:
 • mapę gospodarczą lasu lub w przypadku jej braku mapę ewidencyjną, z oznaczeniem typów siedliskowych i granic gruntów leśnych wnioskowanych o zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne, (mapa taka powinna być wykonana w takiej samej skali, jak projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) ,
 • kopię uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikiem graficznym przedstawiającym granice obszaru opracowania (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (część tekstową i graficzną),
 • opinię Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, a w odniesieniu do gruntów parków narodowych - opinię dyrektora parku,
 
dodatkowo należy dołączyć:
 • opis taksacyjny lasu,
 • dokument potwierdzający własność gruntów leśnych objętych wnioskiem,
 • wypis z rejestru gruntów (w razie konieczności),
 • prognozę oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Wniosek o którym mowa w pkt. I i II dotyczący gruntów o obszarze ponad 10 ha na cele inwestycji górniczych, powinien zawierać także wariantowe rozwiązania w zakresie rekultywacji i zagospodarowania gruntów w trakcie i po zakończeniu działalności przemysłowej, określające dla każdego wariantu koszty rekultywacji i zagospodarowania oraz straty, które poniesie rolnictwo  i leśnictwo.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Sprawy o których mowa w pkt. I i II załatwiane są w zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w terminie 30 dni od chwili złożenia kompletnego wniosku przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
 
Sprawy o których mowa w pkt. III  załatwiane są zgodnie z art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w terminie określonym w art. 35 kpa.

Tryb odwoławczy:
Od wydanych decyzji w sprawie o której mowa w pkt. III stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, w terminie 14 dni od chwili otrzymania decyzji za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
W sprawach dotyczących zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz zmiany przeznaczenia gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa na cele nieleśne brak jest trybu odwoławczego z uwagi na fakt, że Marszałek Województwa wydaje jedynie opinię, która wraz z wnioskiem przekazuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub Ministra Środowiska.
 
Informacje dotyczące realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 z późn. zm.):

 
 
 
Pozostałe informacje: