Konkurs ofert nr 14/2007

ZARZĄD   WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

ogłasza otwarty konkurs ofert nr 14/2007

na wykonywanie zadań publicznych związanych  z realizacją zadań Samorządu Województwa   w zakresie turystyki w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pod nazwą:  

WSPIERANIE TURYSTYKI

Rodzaje zadań objętych konkursem:
1.   Organizacja rajdów, zlotów, złazów, spływów kajakowych, zawodów turystycznych, imprez   o charakterze turystycznym oraz innych form służących rozwojowi krajoznawstwa.
2.   Organizacja konkursów, przeglądów, konferencji, seminariów i sesji naukowych dotyczących turystyki.
3.  Inicjatywy dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa w czasie imprez krajoznawczych   i turystycznych oraz letnich i zimowych wypoczynków.
4.   Wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych, których trasa wiedzie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.
5.   Organizacja innych przedsięwzięć związanych z krajoznawstwem i turystyką.
6.   Wykonanie wydawnictw turystycznych i krajoznawczych, w szczególności map,  folderów   i przewodników promujących atrakcje turystyczne Regionu.
7.   Innych inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój krajoznawstwa  i turystyki w Regionie.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ) oraz jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez  nie nadzorowane. 

Pełny  tekst ogłoszenia konkursowego  zawierającego:
- rodzaje zadań objętych konkursem,
- warunki i termin  składania ofert,
-termin i warunki realizacji zadania
-wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2007 i w roku  poprzednim,
-zasady, tryb i kryteria wyboru ofert,
-zasady przyznawania dofinansowań,  

oraz

wzór oferty realizacji zadania publicznego i wzór sprawozdania z realizacji zadania znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego archiwum.kujawsko-pomorskie.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Oferty należy składać do dnia 16 kwietnia 2007 roku  bezpośrednio do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, pok. 445 b lub pocztą na podany powyżej adres. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Departamentu lub data stempla pocztowego.
Druki ofert można pobierać w następujących miejscach:
1.    Urząd Marszałkowski w Toruniu, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki,
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 445 b ,   tel. 056 6218 509,  056 6218 522, 056 6218 557
2.    Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1/3, 85-950 Bydgoszcz, pok.220, tel. 052 322 78 87   
3.    Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, pok. 32., tel. 054 232 64 31.

Do pobrania: