Terminy egzaminów dla pilotów wycieczek w 2007 r.
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej dla Pilotów Wycieczek w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wyznaczył następujące terminy egzaminów dla pilotów wycieczek:

 1. 14 marca 2007 r., o godz. 9.00 w sali 215 Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2,
 2. 28 marca 2007 r. o godz. 9.00 w sali 215 Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
 3. 4 kwietnia 2007 r. o godz. 9.00 w sali 215 Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2,
 4. 18 kwietnia 2007 r. o godz. 9.00 w sali 215 Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2,
 5. 25 kwietnia 2007 r. o godz. 9.00 w sali 215 Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2,
 6. 9 maja 2007 r. o godz. 9.00 w sali 215 Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2,
 7. 23 maja 2007 r. o godz. 9.00 w sali 215 Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2,
 8. 30 maja 2007 r. o godz. 9.00 w sali 215 Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2,
 9. 19 września 2007 r. o godz. 9.00 w sali 215 Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2,
 10. 24 października 2007 r. o godz. 9.00 w sali 215 Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.


Egzamin jest przeprowadzany, jeżeli do egzaminu zostało dopuszczonych  co najmniej 10 kandydatów (§ 16 ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek –Dz. U. Nr 15, poz. 104).

 Do egzaminu dopuszcza się osoby, które do 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu przedstawiły:
 1. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i odbyciu zajęć praktycznych zgodnie z treścią upoważnienia marszałka województwa dla organizatora szkolenia,
 2. dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej.  (§ 16 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek –Dz. U. Nr 15, poz. 104).

Opłata za egzamin osób ubiegających się o uprawnienia pilotów wycieczek wynosi:
 • 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych)  za część teoretyczną egzaminu osób ubiegających się o uprawnienia pilota wycieczek
 • 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) za część praktyczną egzaminu osób ubiegających się o uprawnienia pilota wycieczek (§ 27 pkt.1 i4  rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek –Dz. U. Nr 15, poz. 104).


Wpłaty należnych opłat winny być dokonywane na rachunek :
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Bank PKO BP S.A. Oddział II Toruń
Nr 20 1020 5011 0000 9502 0128 2227

z dopiskiem opłata egzaminacyjna dla pilotów wycieczek.