W kierunku dobrej szkoły
 W dniach 12-13 maja 2015 r. w Bydgoszczy  odbyła się konferencja pt. W kierunku dobrej szkoły - jak wspomagać szkoły w spełnianiu wymagań państwa.  Jej organizatorem był Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Konferencja zrealizowana była w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły. Etap III.
 
Adresatami konferencji byli pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, jednostek samorządu terytorial-nego oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostały wybrane wyniki ewaluacji zewnętrznej, nato-miast sesje eksperckie przybliżyły kwestie związane ze spełnianiem większości  wymagań państwa wobec szkół:
1. Czy możliwa jest przemiana współczesnej polskiej szkoły w kulturę wzajemnego uczenia się? - prof. dr hab. Ewa Filipiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Byd-goszczy
2. Szkoła na planie trójkąta – o aktywności uczniów - prof. dr hab. Stanisław Dylak, Uniwersytet Adama Mickiewicza  w Poznaniu
3. Zespoły nauczycielskie - kultura organizacyjna sprzyjająca współpracy - dr Małgorzata Wiśniewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
4. Zarządzanie ocenianiem – budowanie klimatu sprzyjającego uczeniu się - Izabela Suckiel, Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
5. Kiedy analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkuje jakościowy rozwój szkoły? - Ewa Ludwikowska, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli  w Bydgoszczy
6. Współpraca to za mało - o miejscu szkoły w środowisku lokalnym - Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku.
7. Cechy dobrej szkoły w świetle przepisów prawa - Krystyna Witek, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli  w Bydgoszczy.
8. Rola organów prowadzących we wspomaganiu szkół w rozwoju uczniów - Aleksandra Kuźniak, Gmina Dopiewo, woj. wielkopolskie.
9. Wykorzystywanie oprogramowania PASCO w nauczaniu przedmiotów przyrodni-czych - dr Violetta Panfil-Smolińska, Ryszard Szczerban, Kujawsko-Pomorskie Cen-trum Edukacji Nauczycieli  w Bydgoszczy.
10. Sieci współpracy - Renata Ropela, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
11. Zadania na myślenie, czyli badanie Laboratorium myślenia - dr Wojciech Grajkowski, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.
12. Spójność kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych - Ewa Ludwikowska, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli  w Bydgoszczy.
 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest placówką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
1. 2. 3.
4. 5.
 
Departament Kultury i Edukacji (TK).