Zapytanie ofertowe
w związku z przeprowadzeniem ewaluacji projektu i opracowaniem raportu ewaluacyjnego na potrzeby realizacji projektu pn. „Coaching i tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej”, wdrażanego przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach Działania 9.4. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki