Informacja o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku
 
Informacja o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku
 
Spis treści
 
Wyciąg z informacji o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego

1.    Wykaz podmiotów gospodarujących nieruchomościami

2.    Mienie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2.1.    Zbiorcze zestawienie nieruchomości (stan z 31.12.2013 i  31.12.2014 r.)
2.2.    Szczegółowa informacja o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na 31.12.2014 r.
2.2.1.    Prawo własności Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2.2.2.    Prawo użytkowania wieczystego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2.2.3.    Prawo własności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
2.2.4.  Prawo użytkowania wieczystego wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na gruntach stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2.2.5.    Prawo użytkowania wieczystego wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat);
2.2.6.    Grunty stanowiące własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazane w użytkowanie wieczyste wraz z prawem własności budynków innym podmiotom niż wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne;
2.2.7.    Drogi wojewódzkie
2.2.8.    Majątek ruchomy Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3.    Ograniczone prawa rzeczowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3.1.    Służebność
3.1.1.    Służebności ustanowione na nieruchomościach stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
3.1.2.    Służebności przysługujące Województwu Kujawsko-Pomorskiemu ustanowione na obcych nieruchomościach.
3.2.    Hipoteka
4.    Wierzytelności

5.    Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego
5.1.    Zbycie nieruchomości
5.2.    Nabycie nieruchomości
5.3.    Dochody z mienia
5.3.1.    Dochody ze sprzedaży nieruchomości;
5.3.2.    Dochody z użytkowania wieczystego gruntów;
5.3.3.    Dochody z tytułu użytkowania;
5.3.4.    Dochody z umów najmu i dzierżawy;
5.3.5.    Dochody z trwałego zarządu;
5.3.6.    Pozostałe dochody.
6.    Prawa majątkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w spółkach