Ogłoszenie
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO-POMORSKIEGO  
ogłasza otwarty konkurs ofert nr  25/2015

na wykonywanie zadań publicznych  Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: WSPIERANIE RODZIN W PEŁNIENIU FUNKCJI RODZICIELSKICH
 
 


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wg wzoru określonego  w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w terminie do dnia 15 maja 2015 r., w następujących miejscach:

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń - biuro podawcze (parter), do dnia 15 maja 2015 r., do godz. 15.30;
lub
Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (parter), Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, do dnia 15 maja 2015 r., do godz.15.30.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia właściwego dla powyższego zadania, tel. 56/656 10 57;     e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć oraz Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 56 62 18 403 lub 56 62 18 371.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu lub data stempla pocztowego.

Druk oferty, instrukcja wypełniania oferty, wzór umowy oraz inne druki związane z otwartymi konkursami ofert w trybie pożytku publicznego można otrzymać w wyżej wymienionych jednostkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub pobrać ze strony internetowej: archiwum.kujawsko-pomorskie.pl, (zakładka „organizacje pozarządowe”) oraz www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.