Wyniki otwartego konkursu ofert nr 20/2015
Uchwałą Nr 12/368/15 z dnia 25 marca 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 20/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.
 
Wyniki otwartego konkursu ofert nr 20/2015 – tutaj

Zgodnie  z zapisem zawartym w rozdziale VI ust. 11 regulaminu otwartego konkursu ofert nr 20/2015 - do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

Oferent, któremu przyznano dotację  na realizację zadania niższą niż wnioskowaną w ofercie może:
  • Odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Departament Promocji, Sportu i Turystyki,  
  • Złożyć w formie  pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu nr 20/2015.
Formularze do pobrania ze strony Organizacji Pozarządowych  http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl - otwarte konkursy  ofert – 2015.

Informacji dotyczących korekt i umów dotacyjnych oraz kwestii merytorycznych udziela: Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu              
  • Anna Paduszek-Knasiak – tel. 883 359 310
  • Michał Rutkowski − tel. 883 353 688