Administracja publiczna przeciw przemocy
W ramach realizacji Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia organizuje konferencję pt. Administracja publiczna wobec zjawiska przemocy w rodzinie – analiza dostępnych narzędzi oddziaływania.
 
Wiodącym tematem konferencji będzie zagadnienie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, a co za tym idzie zadania samorządu powiatowego, odpowiedzialnego wg zapisów ustawowych za działania w tym obszarze. Na konferencji przedstawione zostaną również: krajowy i  wojewódzkie programy związane z ograniczaniem zjawiska przemocy w rodzinie.

Gośćmi konferencji będą Pani dr Dorota Dyjakon, która wygłosi wykład pt. Praca psychologiczna ze sprawcami przemocy domowej – teoria i praktyka oraz Pani Elżbieta Kuleszko, która przedstawi wykład Doświadczenia z pracy z dziećmi – ofiarami przemocy w rodzinie.

Z agendą konferencji, która odbędzie się 24 marca 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, można zapoznać się tutaj.  

Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych i  Zdrowia


marzec 2015