Zapytanie ofertowe
Przedmiotem zamówienia jest z podziałem na części (1-9) wyłonienie 9 coachów - metodyków nauczania języków obcych w ramach projektu systemowego „Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej”. Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach POKL w ramach Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” w ramach Priorytetu IX, „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. CPV: 80 00 000-4