Wyniki konkursu ofert nr 5/2015
Wyniki konkursu ofert nr 5/2015 pn. „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 8/227/15 z dnia 25 lutego 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 5/2015 pn. „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień”.

Do pobrania:
Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, w przypadku przyznania dotacji niższej od kwoty wnioskowanej, Oferent:
  • może odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Departament Spraw Społecznych i Zdrowia. Oświadczenie o rezygnacji z dotacji ze środków Województwa należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenie to można złożyć po terminie wymienionym powyżej. Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
  • może zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania (na odpowiednim druku). Korekta powinna uwzględniać wkład własny, którego minimalny udział procentowy został określony w Regulaminie konkursu. Korekta powinna być złożona w czasie umożliwiającym terminowe sporządzenie i podpisanie umowy.

Dokumenty należy złożyć osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń
Biuro podawcze – parter

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
Punkt Informacyjno-Podawczy – parter

Lub przesłać na adres:
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, pok. 26
87-100 Toruń
Kontakt:  Karolina Różycka
tel. 784 936 042, email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć