Uchybienia
Wykaz ofert złożonych w ramach konkursu nr 15/2015
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w roku 2015 w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
posiadających uchybienia formalne