Informacja
Zgodnie z „Wytycznymi w sprawie   realizowania zamówień współfinansowanych ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych” Rozdział III, pkt.3 beneficjent jest zobowiązany do upublicznienia informacji o zamiarze udzielenia zamówienia na stronie internetowej podmiotu zmawiającego.
 
W związku z powyższym Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego informuje, że związku z realizacją projektu „Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym - II” w ramach Działania 5.5 RPO WK-P na lata 2007-2013 w najbliższym czasie będzie poszukiwało oferty na:

1. Projekt i wykonanie broszury reklamowej
 
Szczegółowych informacji  potencjalnym wykonawcom udzielamy pod nr tel. 728 494 690