Konkurs ofert nr 10/2015 pn. „Ochrona i Promocja Zdrowia”
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty
konkurs ofert nr 10/2015
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w roku 2015 w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą:
„Ochrona i Promocja Zdrowia”Formularze oraz informacje praktyczne znajdują się na stronie organizacji pozarządowych: http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl - otwarte konkursy ofert – 2015.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wg wzoru określonego  w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w terminie do dnia 16 stycznia 2015 r., na niżej podany adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zdrowia Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym w holu głównym Urzędu (parter).
O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Departament Zdrowia - Biuro Programów Profilaktycznych,

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
tel. 56 62 18 534, III piętro, pokój 421 (Konkurs nr 10/2015, 16/2015)

Informację wytworzyła: Sylwia Lemańska-Gerc
Data wytworzenia: 09.12.2014