Informacja
Wykaz wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, planowanych do wykonania w roku 2015, złożonych w terminie do 15 grudnia 2014, które wpłynęły przed 1 grudnia 2014 r. – w których stwierdzono błędy i uchybienia formalne
 
Wniosek nr 3.
Wnioskodawca: Lejko Sp. z o.o.
Nazwa zadania: Przeprowadzenie konserwatorskich prac zabezpieczających zabytku zlokalizowanego w Nieszawie przy ul. 3 Maja 29 (dz. ewid. 464/9), mającego pełnić na dalszym etapie zaawansowania prac, budynek mieszkalny dla pensjonariuszy Domu Opieki „Anel” w Nieszawie.

Stwierdzone błędy i uchybienia formalne:
  • brak pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonanie prac objętych wnioskiem (załączone decyzje WKZ nr 525/2014 i 526/2014 dotyczą innego obiektu, decyzja nr AR.63/2014 jest zamianą warunków szczegółowych wcześniejszej decyzji pozwalającej na prowadzenie badań archeologicznych – brak decyzji wyjściowych do tej zmiany);
  • brak pozwolenia na budowę lub kopii złożonego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę;
  • brak kosztorysu prac opisanych we wniosku, zatwierdzonego przez WKZ pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem na prowadzenie prac przy zabytku (załączony „Scalony miesięczny harmonogram” nie jest kosztorysem).
Podstawa: par. 8 pkt 2.4, 2.5 i 2.6 zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uwagi nt wniosku:
Nazwa zadania powinna zawierać jednoznaczne określenie zabytku, którego wniosek dotyczy, zgodnie z decyzją o wpisie do rejestru zabytków – w tym wypadku: komora celna na terenie dawnego folwarku klasztornego franciszkanów w Nieszawie, następnie syntetyczne określenie planowanych robót budowlanych.

Wniosek nr 4.
Wnioskodawca: Lejko Sp. z o.o.
Nazwa zadania: Wykonanie ekspertyz technicznych i projektu budowlanego dla zabytku zlokalizowanego w Nieszawie przy ul. 3 Maja 29 (dz. ewid. 464/3), mającego pełnić na dalszym etapie zaawansowania prac, dodatkowy budynek mieszkalny dla pensjonariuszy Domu Opieki „Anel” w Nieszawie.

Stwierdzone błędy i uchybienia formalne:
  • brak kopii decyzji o wpisaniu obiektu do rejestru zabytków;
  • brak pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonanie prac objętych wnioskiem (załączona decyzja WKZ nr 525/2014 dotyczy innego obiektu, decyzja nr AR.63/2014 jest zamianą warunków szczegółowych wcześniejszej decyzji pozwalającej na prowadzenie badań archeologicznych – brak decyzji wyjściowych do tej zmiany);
  • brak pozwolenia na budowę lub kopii złożonego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (załączona decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania nie jest pozwoleniem na budowę);
  • brak kosztorysu prac opisanych we wniosku, zatwierdzonego przez WKZ pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem na prowadzenie prac przy zabytku (załączony „Scalony miesięczny harmonogram” nie jest kosztorysem).
Podstawa: par. 8 pkt 2.2, 2.4, 2.5 i 2.6 zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uwagi nt wniosku:
Nazwa zadania powinna zawierać jednoznaczne określenie zabytku, którego wniosek dotyczy, zgodnie z decyzją o wpisie do rejestru zabytków – w tym wypadku: budynek rządcówki w zespole folwarcznym klasztoru franciszkanów w Nieszawie, następnie syntetyczne określenie planowanych robót budowlanych.
Z treści wniosku wynika, że planowane są roboty budowlane (wymienione w pkt III.2, IV.2; V.)