Dotacje na zabytki położone na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zgodnie z uchwałą nr XXVI/437/12 z Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, wnioski o dotację można składać do dnia 15 grudnia każdego roku kalendarzowego dla prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach z całorocznym harmonogramem prac planowanych do wykonania w kolejnym roku.

Wszystkie dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku oraz wytyczne dotyczące trybu składania są określone w „Zasadach udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego” oraz w „Regulaminie oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.”
 
Wniosek o przyznanie dotacji powinien być złożony na formularzu papierowym (wzór formularza), załączniki ponumerowane i na stałe złączone z wnioskiem.

Przed przystąpieniem do przygotowywania wniosku i załączników przypominamy o szczegółowym zapoznaniu się z zasadami i regulaminem. Pamiętać należy, że wnioski aby zostały uznane za formalne muszą być w pełni zgodne z „Zasadami udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Brak jakiegokolwiek załącznika lub złożenie niepełnych załączników wymienionych w zasadach lub rozbieżności pomiędzy wnioskiem a załączoną dokumentacją powodują odrzucenie wniosku z powodów formalnych.

Wnioski należy składać osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Biuro Podawczo-Kancelaryjne
Pl. Teatralny 2, parter
87-100 Toruń

lub nadsyłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Termin naboru wniosków upływa z dniem 15 grudnia 2014 r.
Uwaga: o dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
 Biuro Dziedzictwa Narodowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu
tel. +48 604 086 634