ZMIANA UCHWAŁY
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 27 października 2014 r. przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
W załączniku nr 1 do uchwały Nr XLVII/753/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2014 r., zmienionej uchwałą Nr LI/794/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w pozycji l.p. 41, w kolumnie „Nazwa zadania” wprowadza się zmianę z: Remont i modernizacja kościoła św. Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim z programem prac konserwatorskich w zakresie elewacji (elewacja północna i zachodnia) na: Remont i modernizacja kościoła św. Michała Archanioła w Brześciu Kujawskim z programem prac konserwatorskich w zakresie elewacji (elewacja północna i zachodnia).

Załącznik: