Informacja
 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przypomina o możliwości składania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:
  • są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo były przez okres co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości;
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;
  • przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.
 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Obiekt służący rehabilitacji  to budynek czy budowla, która umożliwi, poprzez podjęcie powyższych działań, świadczenie usług pozwalających na przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie osób o naruszonej sprawności organizmu, powodującej ograniczenie w pełnieniu ról społecznych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

W roku bieżącym na wsparcie 8 takich przedsięwzięć przeznaczono łącznie 1,6 mln zł.
Lista beneficjentów tutaj.

Zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (Dz. U. Nr 187, poz. 1940 z późn. zm.), wniosek o dofinansowanie robót składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

W związku z faktem, iż w roku bieżącym 30 listopada przypada w niedzielę, mając na uwadze przepis art. 115 kc ,,Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego", Wnioskodawcy będą mogli składać wnioski w ramach ww. zadania także w poniedziałek 1 grudnia 2014 r. i uznane będzie to za złożenie wniosku w ustawowym terminie.

Szczegółowe informacje oraz aktualny druk wniosku można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych), ul. Marii Skłodowskiej -Curie 73, pok. 1, tel. 56 656 10 31 lub na stronie internetowej: archiwum.kujawsko-pomorskie.pl, podstrona (Nie)pełnosprawni - zadania ustawowe.
 
1. 2.
 
Opracowanie:
Departament Spraw Społecznych
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

Toruń, dnia 3 listopada 2014 r.