VI Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym zakończone
 W Toruniu,  22 października 2014 r. zakończyło się kolejne Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym. Tegoroczna tematyka wiązała się z wyzwaniami profilaktyki społecznej w kontekście funkcjonowania alternatywnych form duchowości i  religijności. Głównymi organizatorami sympozjum pt. Ludzie wolności czy zniewolenia? Sekty, alternatywne formy duchowości i religijności – patologiczne i destrukcyjne czy twórcze i konstruktywne? byli: Wydział Teologiczny UMK w Toruniu i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
 
Podczas obrad sympozjalnych odwoływano się do sprawdzonych, ale i nowych koncepcji pedagogiczno-psychologicznych. Czerpano w tym zakresie z dorobku nauk medycznych, socjologii, filozofii, prawa czy krymi¬nalistyki. Mówiono także o roli tzw. nowych mediów i roli Kościoła w profilaktyce.

Tematyka konferencji dotyczyła m.in. wyznaczenia możliwych kierunków postępowania w obszarze profilaktyki społecznej, a tym samym określenia efektywnych sposobów realizacji celów zapobiegawczych. Najbardziej istotnymi problemami badawczymi, odnoszącymi się do wspomnianej tematyki, które zostały poruszane podczas sympozjum były:
  • w zakresie profilaktyki - wskazanie indywidualnych potrzeb jednostki i sposobów ich zaspokajania w środowisku sekt i grup alternatywnych;
  • w zakresie czynników ryzyka i czynników chroniących - wskazanie roli środowiska wychowawczego, w tym różnych instytucji i podmiotów pozainstytucjonalnych;
  • w zakresie selektywnych i defensywnych działań o charakterze zapobiegawczym – wskazanie nowych nurtów w profilaktyce, charakterystyka nowych mediów jako zasobu w działaniach profilaktycznych, określenie metod służących wspieraniu i wzmacnianiu jednostki, pokazanie możliwości współdziałania na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopaństwowym i międzynarodowym oraz uregulowań prawnych w tym zakresie.

W czasie sympozjum wygłoszono 22 referaty, którym towarzyszyła dyskusja referentów i słuchaczy zgromadzonych w auli Centrum Dialogu Jana Pawła II. Zaprezentowane na sympozjum referaty były innowacyjne, inspirowały do dyskusji i rozmów kuluarowych.
 
1. 2.
 
Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych


październik 2014