Postępowanie WZP.272.74.2014
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wraz z usługą gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych oraz dodatkowo w Szkoleniu nr 3, z usługą hotelarską, transporterem uczestników i zapewnieniem uczestnikom szkoleń sprzętu komputerowego, w ramach Projektu pn.: „e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego, realizowanego w ramach Priorytetu V PO KL, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.1