Ogłoszenie o konkursie
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 35/1205/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. ogłasza konkursu na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa wieży widokowej jako element edukacji przyrodniczo-ekologicznej dzieci i młodzieży” w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013