Postępowanie WZP.272.59.2014
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, modernizacji oraz rozbudowy istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Konstytucji 3 Maja 40a w Toruniu, działka geodezyjna nr 56/6 obręb 59, dla potrzeb utworzenia siedziby Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia inwestycji
 
Do pobrania:


 

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( - plik pdf

 

  • Informacja o unieważnieniu postępowania ( - plik pdf