Informacja
 Uchwałą nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. przyjęty został „Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2022”.
 
Opracowanie dokumentu planistycznego pn. „Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2022” wynika z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.), która stanowi, iż do zadań własnych samorządu województwa należy opracowanie programów dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej będących integralną częścią strategii rozwoju województwa.